၅၄ ႏွစ္အ႐ြယ္ ႐ုရွားသန္းႂကြယ္သူေဌးႀကီး၏ ဇနီးအသစ္ျဖစ္ခြင့္ရရန္ အမ်ိဳးသမီးေပါင္း ၂၀၀၀ လာေလၽွာက္


…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*