မနာလိို မုန္းတီးရန္မူေနသူမ်ားကိုု ႐ိုး႐ိုးေမတၱာပို႔့့ျဖင့္ မထိေရာက္လွ်င္ ေရျဖင့္ ေမတၱာပို႔နည္း

ေရေမတၱာပိို႔နည္း

အလုုပ္လဲမမ်ား လြယ္လဲကူေသာ ေရေမတၱာပို႔နည္းပါကိုယ္ကေတာ့..ေက်ာက္ခဲေလးနဲ႔ ျပဳလုပ္ပါတယ္လုပ္ၾကည့္ေစခ်င္ပါတယ္

လက္ေတြ႕ နည္းေကာင္းတစ္ခုေပးမည္။

အကယ္၍ စိ္တ္အာ႐ုံၫြတ္ၿပီး ေမတၱာပိို႔ေပးေန႐ုံသက္သက္ျဖင့္ ထိုသူ၏ ရန္မူေနျခင္းကိစၥ အျမန္ ေျပေအးသြားမည္ မထင္ရလွ်င္္ ေရေမတၱာပို႔ယူပါ၊ နည္းမွာမိမိအလိုရွိသူကို ရည္မွတ္၍ သန႔္ရွင္းေသာေရဖန္ခြက္တစ္ခုတြင္ ေက်ာက္ခဲကေလးတစ္ခုျဖစ္ေစ၊ တုတ္ေခ်ာင္းကေလး တစ္ခုျဖစ္ေစစိမ္ထားပါ

သူ၏စိတ္ႏွလုံး ေရကဲ့သိို႔ ေအးခ်မ္းသြားပါေစဟူ၍ လႈိက္လွဲစြာ ေမတၱာပို႔လႊတ္ေနပါ။“သူ႔စိတ္ ပူဆာေနျခင္း ေအးခ်မ္းသြားဖို႔ ငါေရစိမ္ထားလိုက္ၿပီ” ဟူ၍ မိမိစိိတ္ကိုလည္းရွင္းရွင္းထားေနပါ၊ပူပန္ေသာကဝင္၍ လႈပ္ရွား ေန၍ မရပါ။

သူ႔ကိို ငါ ဒုကၡမေရာက္ေစလိိုပါ၊ ငါလည္း စိတ္ခ်မ္းသာ၊ သူလည္း စိတ္ခ်မ္းသာ ေနၿမဲတိုင္းျဖစ္ေစရန္ သူ႔ကို ေရခြက္ထဲ ခ်စိမ္ထားလိုက္ၿပီ။ယုံံၾကည္စြာ သူ စိတ္ေအးသြားၿပီ၊ သူ စိတ္ၾကည္လင္သြားၿပီ၊သူငါ့ကိုရန္မူခ်င္စိတ္ ေပ်ာက္လြင့္ သြားၿပီ”-ဟု မိမိစိ္တ္က သိေနပါ။

တကယ္္ ခ်မ္းသာ ေစလိုေသာ စိတ္္ရင္း ေစတနာ ထား၍ ေပးေနပါ။ထိိုသူ၏ စိတ္သည္ ထိုအခ်ိန္ပိုင္းတြင္္ မူေျပာင္း လာပုံ ေတြ႕ရမည္။သူ၏စိတ္ထဲတြင္ မိမိိက ပို႔လႊတ္ေပးေနေသာစိတ္တန္ခိုးေၾကာင့္ ပူဆာဆူပြက္ေနခဲ့ၿပီးေသာ သူူ၏ေဒါသစိတ္မ်ား တျဖည္းျဖည္း ေျပေအးသြားလိမ့္မည္။

တစ္ဆက္တည္းမွာပင္ မိမိအေပၚ သနားစိတ္ဝင္လာမည္။ ဆက္လက္၍ ခ်စ္ခင္စိတ္ ေျပာင္းဝင္လာလိမ့္မည္။ ခ်စ္ခင္စိတ္ေရာက္ခဲ့လွ်င္ မိမိကို ျမတ္ႏိုးဖြယ္ရာအျဖစ္ ၾကည္ႏူးဝမ္းသာ စိတ္ဝင္စားျခင္း ျဖစ္ေပၚေနေတာင္းပန္လာလိမ့္မည္။

ထိိုေနာက္ သူ ေျပာမွား, ဆိုမွားရွိသမွ် ဝန္ခ် အကယ္၍ လူကိုယ္တိုင္ လာေရာက္ ဝန္ခ်ေတာင္းပန္ျခင္း မျပဳေသာ္လည္း မိမိအေပၚဆက္လက္္ ၍ ရန္မူေနျခင္း ျပဳေတာ့မည္မဟုတ္ပါ။

မီးကိို ေရႏွင့္ လုံေလာက္ေအာင္ ပက္ဖ်န္းထားလိုက္္သကဲ့သို႔ ကိစၥၿပီး ေအးၿငိမ္းသြားလိမ့္မည္။တစ္နည္းအားျဖင့္ ထိုသူ အျခားသို႔ ေရွာင္ထြြက္သြားပုံကို ေတြ႕ျမင္ရလိမ့္မည္။ဤေဖာ္ျပပါတို႔သည္္ လူ႔ေလာက၌ ေတြ႕ႀကဳံေလ့ရွိျခင္း မ်ားတတ္ေသာေၾကာင့္ ျပည့္စုံေအာင္ ၫႊန္ၾကားေပးရ၏

လုပ္ငန္းကိိစၥ တစ္ခုခု၌ ေတြ႕ႀကဳံရေသာ အဆင္မေျပမႈ, ေႏွာင့္ယွက္မႈ အေၾကာင္းခံေသာ ေႏွာင့္ယွက္သူူကိုျဖစ္ေစ၊ ေနထိုင္ေရး၊ စားေသာက္ေရး စေသာကိစၥမ်ိဳး၌ ေတြ႕ႀကဳံလာရေသာ ေႏွာင့္ယွက္သူကိုျဖစ္ေစဘယ္ေနရာမဆို ေတြ႕ႀကဳံေလသမွ် ဤၫႊန္ၾကားခ်က္နည္းအတိုင္းသာလိုက္နာက်င့္သုံးပါ၊ လုပ္ေဆာင္ပါ။

မိမိိ ေမတၱာစိတ္ဓာတ္ ခိုင္ၿမဲေသာတန္ခိုးေၾကာင့္အံ့ၾသဖြယ္ရာ ၾကည္လင္ ေအးျမျခင္းအျဖစ္ကို ေတြ႕ျမင္လာရမည္။ေမတၱာစိတ္ လက္ကိုင္ထားသူသည္ ေနာက္ဆုံး၌ေအာင္္ႏိုင္မႈ ရယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၫႊန္ၾကားပါသည္။အိိမ္မွ စိတ္ေကာက္ၿပီးထြက္သြားသူကိုလည္း ဤနည္းအတိုင္းလုပ္ေဆာင္ပါ၊ ျပန္ေရာက္လာပါလိမ့္မည္။

ရဟန္း စေသာ သူေတာ္ေကာင္းပုဂၢိဳလ္တိို႔မည္သည္ေမတၱာတရားကို စိတ္ႏွလုံးသား၌ အၿမဲ ကိန္းေအာင္းေနေစရ၏တစ္ခါတစ္ရံ၌ ေလာကဓံံ တစ္စုံတစ္ခု ႀကဳံေတြ႕ရလွ်င္ ငါသည္ လူယုတ္မာမဟုတ္၊တရားႏွင့္ ေပ်ာ္ေမြ႕ ေနသူတည္း၊

ဘာအေၾကာင္းျဖစ္ေစ လူ႔ေလာကတစ္ခြင္္က်င္လည္ေနရခိုက္အခါမွာ ေတြ႕ႀကဳံရေသာ ျပႆနာဟူသမွ်ကို ေမတၱာစက္ျဖင့္ ေျဖရွင္းသြားမည္၊ ေမတၱာတရားသာ လက္ကိုင္ထားသြားမည္ဟူ၍ ခိုင္ၿမဲစြာ ႏွလုံးပိုက္ထားရာ၏။

ေမတၱာကိို အေဖာ္ျပဳ၍ ေမတၱာတရား ရင္ဝယ္ပိုက္ထားလွ်င္ စိတ္မခ်မ္းသာစရာ ေတြ႕ႀကဳံရေသာ္လည္းစိတ္ခ်မ္းေျမ့ဖြယ္ရာ အျမင္မွန္ရလာပါမည္။မၾကာခင္္ ေမတၱာထားသူဘက္က သူ၏ဆႏၵျပည့္ဝ၍ ေအာင္ႏိုင္သူအျဖစ္ ေရာက္သြားရၿမဲသာတည္း။

အျမတ္ေတာင္ ထြက္သြားၾကရၿမဲျဖစ္၏။တရားသေဘာ၏ ဤသို႔ ျဖစ္တတ္ပုံကိုလည္းယုံၾကည္မႈ ထားေနရာ၏။ ခိိုင္ၿမဲေသာ သဘာဝတည္း။ေမတၱာတရား လက္ကိိုင္မထားဘဲ မခံခ်င္စိတ္၊သည္းမခံႏိုင္စိတ္၊ ေဒါသ, မာန စေသာ အျခားနည္းဆိုးလက္ကိုင္ထားလွ်င္ မွားသြားေလၿပီဟူ၍သာ မွတ္ပါ။

ထိို႔ေၾကာင့္ ေမတၱာတရားကို လက္ကိုင္ထားျခင္းထက္ ေကာင္းေသာအရာ မွန္ေသာ အလုပ္ လူ႔ေလာကတစ္ခြင္မွာ ဘာမွမရွိပါဘူးဟု ဤေဆာင္းပါးအစပိုင္း၌ဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ေမတၱာတရား၏ ေကာင္းက်ိဳးကား ဤမွ်သာမကပါ၊ နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္းကိုပါ ေကာင္းက်ိဳးေပး၏။

နိိဗၺာန္မရေသးခင္စပ္ၾကား သံသရာတစ္ခြင္ဝယ္္ ဘဝႀကီး, ဘဝငယ္ေတြ က်င္လည္၍ေနရေသးသမွ်ကာလပတ္လုံး ေမတၱာတရားကို ၿမဲၿမံစြာ ရင္ဝယ္ပိုက္ထားသူမွာ ေသေရးအတြက္ကိုလည္းေကာင္း၊ ေနေရးအတြက္ကို လည္းေကာင္း ပူပန္ေၾကာင့္ၾကမွ ေတြးေၾကာက္ေနရန္ မရွိပါ။

ဤဘဝ၊ ေနာင္ဘဝ ၾကည္လင္ ခ်မ္းေျမ့စြာသာက်င္လည္ သြားေနရမည္သာတည္း၊ မေကာင္းေသာဘဝမ်ိဳးသို႔ ေရာက္လိမ့္မည္မဟုတ္ပါ၊ သန႔္ရွင္းေသာၾကည္လင္ဖြယ္ရာရွိေသာ ေကာင္းျမတ္ေသာ လူ႔ဘုံ၊နတ္ဘုံံ သုဂတိဘဝတို႔၌သာ က်င္္လည္သြား လာေနရမည္မွာအမွန္တည္္း

ဤသေဘာသြား ဧကန္မလြဲ ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္းယုံၾကည္ထားရ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ေမတၱာတရားကိုသာ စြဲစြဲၿမဲၿမဲ လက္ကိုင္ထားေနၾကပါဟူ၍ တိုက္တြန္းျခင္း ျဖစ္သတည္း။စိိတ္ထားေျဖာင့္ေတာ့ အလုပ္ေျဖာင့္၏။အလုပ္ေျဖာင့္ေတာ့ အက်ိဳးေျဖာင့္၏။

(ေတာင္တန္းသာသနာျပဳဆရာေတာ္ ေရေမတၱာပြားနည္းမွ Mini Monk မွ်ေဝတင္ဆက္ပါသည္။ေမတၱာႏွလုံးကိုယ္စီသုံး က်င့္သုံးႏိူင္ၾကပါေစ)

Credit-ထပ္ဆင့္ပူေဇာ္မွ်ေဝအပ္ပါသည္ဘုရား

မနာလိို မုႏ္းတီးရႏ္ၼဴေနသူမ္ားကိုု ႐ိုး႐ိုးေမတၱာပို႔႔႔်ဖင္႔ မထိေရာကႅြ္င္္ ေရ်ဖင္္႕ ေမတၱာပို႔နၫ္း

ေေရမတၱာပိုိ႔နၫ္း

အလုုပႅဲမမ္ား ၾလယႅဲကူေသာ ေေရမတၱာပို႔နၫ္းပါကိုေယၠတာ့..ေက္ာကၡဲေလးနဲ႔ ်ပဳလုပၸါတယႅဳပ္ၾကၫ့္ေစခ္ငၸါတယ္

လက္ေၾတ႕ နၫ္းေကာင္းတစၡဳေပးမၫ္။

အကယ္၍ စိၱ္အာ႐ုံၫၾတ္ၿပီး ေမတၱာပိုိ႔ေပးေန႐ုံသက္သက္်ဖင့္ ထိုသူ၏ ရႏၼဴေန်ခင္းကိစၥ အ်မႏ္ ေ်ေပအးၾသားမၫ္ မထင္ရလြ္င္္ ေေရမတၱာပို႔ယူပါ၊ နၫ္းမြာမိမိအလို႐ြိသူကို ရၫၼြတ္၍ သန႔္႐ြင္းေသာေရဖျႏၡကၱစၡဳၾတင္ ေက္ာကၡဲေကလးတစၡဳ်ဖစ္ေစ၊ တုတ္ေခ္ာင္းေကလး တစၡဳ်ဖစ္ေစစိမၳားပါ

သူ၏စိတၷြလုံး ေရကဲ့သိို႔ ေအးခ္မ္းၾသားပါေစဟူ၍ လြိဳကႅြဲျစာ ေမတၱာပို႔လႊတ္ေနပါ။“သူ႕စိတ္ ပူဆာေန်ခင္း ေအးခ္မ္းၾသားဖို႔ ငါေရစိမၳားလိုက္ၿပီ” ဟူ၍ မိမိစိိတၠိဳလၫ္း႐ြင္း႐ြင္းထားေနပါ၊ပူပႏ္ေသာကဝင္၍ လႈပ္႐ြား ေန၍ မရပါ။

သူ႕ကိုိ ငါ ဒုကၡေမရာက္ေစလိိုပါ၊ ငါလၫ္း စိတၡ္မ္းသာ၊ သူလၫ္း စိတၡ္မ္းသာ ေနၿမဲတိုင္း်ဖစ္ေစရႏ္ သူ႕ကို ေရျခကၳဲ ခ္စိမၳားလိုက္ၿပီ။ယုံံၾကၫၥျာ သူ စိတ္ေအးၾသားၿပီ၊ သူ စိတ္ၾကၫႅင္ၾသားၿပီ၊သူငါ့ကိုရႏၼဴခ္ငၥိတ္ ေပ္ာၾကႅင့္ ၾသားၿပီ”-ဟု မိမိစိၱၠ သိေနပါ။

တကယ္္ ခ္မ္းသာ ေစလိုေသာ စိတ္္ရင္း ေစတနာ ထား၍ ေပးေနပါ။ထိုိသူ၏ စိတ္သၫ္ ထိုအခ္ိႏၸိဳင္းၾတင္္ မူေ်ပာင္း လာပုံ ေၾတ႕ရမၫ္။သူ၏စိတၳဲၾတင္ မိမိိက ပို႔လႊတ္ေပးေေနသာစိတၱႏၡိဳးေၾကာင့္ ပူဆာဆူျပက္ေနခဲ့ၿပီးေသာ သူူ၏ေဒါသစိတၼ္ား တ်ဖၫ္း်ဖၫ္း ေ်ေပအးၾသားလိမ့ၼၫ္။

တစၦကၱၫ္းမြာပင္ မိမိေအပၚ သနားစိတ္ဝငႅာမၫ္။ ဆကႅက္၍ ခ္စၡငၥိတ္ ေ်ပာင္းဝငႅာလိမ့ၼၫ္။ ခ္စၡငၥိတ္ေရာကၡဲ့လြ္င္ မိမိကို ်မတၷိဳးျဖယ္ရာအ်ဖစ္ ၾကၫၷူးဝမ္းသာ စိတ္ဝငၥား်ခင္း ်ဖစ္ေပၚေေနတာင္းပႏႅာလိမ့ၼၫ္။

ထိုိေနာက္ သူ ေ်ပာမြား, ဆိုမြား႐ြိသမြ္ ဝႏၡ္ အကယ္၍ လူကိုယၱိဳင္ လာေရာက္ ဝႏၡ္ေတာင္းပႏ္်ခင္း မ်ပဳေသာႅၫ္း မိမိေအပၚဆကႅက္္ ၍ ရႏၼဴေန်ခင္း ်ပဳေတာ့မၫၼဟုတၸါ။

မီးကိုိ ေရႏြင့္ လုံေလာက္ေအာင္ ပကၹ္ႏ္းထားလိုက္္သကဲ့သို႔ ကိစၥၿပီး ေအးၿငိမ္းၾသားလိမ့ၼၫ္။တစၷၫ္းအား်ဖင့္ ထိုသူ အ်ခားသို႔ ေ႐ြာျငၳၾက္ၾသားပုံကို ေၾတ႕်မင္ရလိမ့ၼၫ္။ဤေဖာ္်ပပါတို႔သၫ္္ လူ႕ေလာက၌ ေၾတ႕ႀကဳံေလ့႐ြိ်ခင္း မ္ားတတ္ေသာေၾကာင့္ ်ပည့ၥဳံေအာင္ ၫႊႏ္ၾကားေပးရ၏

လုပ္ငႏ္းကိိစၥ တစၡဳခု၌ ေၾတ႕ႀကဳံေရသာ အဆေငၼ်ပမႈ, ေႏြာင့္ယြကၼႈ ေအၾကာင္းခံေသာ ေႏြာင့္ယြက္သဴူကို်ဖစ္ေစ၊ ေနထိုင္ေရး၊ စားေသာက္ေရး ေစသာကိစၥမ္ိဳး၌ ေၾတ႕ႀကဳံလာေရသာ ေႏြာင့္ယြက္သဴကို်ဖစ္ေစဘယ္ေနရာမဆို ေၾတ႕ႀကဳံေလသမြ္ ဤၫႊႏ္ၾကားခ္ကၷၫ္းအတိုင္းသာလိုကၷာက္င့္သဳံးပါ၊ လုပ္ေဆာငၸါ။

မိမိိ ေမတၱာစိတၶာတ္ ခိုင္ၿမဲေသာတႏၡိဳးေၾကာင့္အံ့ၾသျဖယ္ရာ ၾကၫႅင္ ေအး်မ်ခင္းအ်ဖစၠိဳ ေၾတ႕်မငႅာရမၫ္။ေမတၱာစိတ္ လကၠိဳငၳားသူသၫ္ ေနာကၦဳံး၌ေအာင္ၷိဳငၼႈ ရယူမၫ္်ဖစ္ေၾကာင္း ၫႊႏ္ၾကားပါသၫ္။အိိမၼြ စိတ္ေကာက္ၿပီးၾထက္ၾသားသူကိုလၫ္း ဤနၫ္းအတိုင္းလုပ္ေဆာငၸါ၊ ်ပႏ္ေရာကႅာပါလိမ့ၼၫ္။

ရဟႏ္း ေစသာ သူေတာ္ေကာင္းပုဂၢိဳလၱိဳ႕ိမၫ္သၫ္ေမတၱာတရားကို စိတၷြလုံးသား၌ အၿမဲ ကိႏ္းေအာင္းေေနစရ၏တစၡါတစ္ရံ၌ ေလာကဓံံ တစၥဳံတစၡဳ ႀကဳံေၾတ႕ရလြ္င္ ငါသၫ္ လူယုတၼာမဟုတ္၊တရားႏြင့္ ေပ္ာ္ေျမ႕ ေနသူတၫ္း၊

ဘာေအၾကာင္း်ဖစ္ေစ လူ႕ေလာကတျစၡင္ၠ္ငႅၫ္ေနရခိုက္အခါမြာ ေၾတ႕ႀကဳံေရသာ ်ပႆနာဟူသမြ္ကို ေမတၱာစက္်ဖင့္ ေ်ဖ႐ြင္းၾသားမၫ္၊ ေမတၱာတရားသာ လကၠိဳငၳားၾသားမၫ္ဟဴ၍ ခိုင္ၿမဲျစာ ႏြလုံးပိုကၳားရာ၏။

ေမတၱာကိို ေအဖာ္်ပဳ၍ ေမတၱာတရား ရင္ဝယၸိဳကၳားလြ္င္ စိတၼခ္မ္းသာစရာ ေၾတ႕ႀကဳံေရသာႅၫ္းစိတၡ္မ္းေ်မ့ျဖယ္ရာ အ်မငၼြႏ္ရလာပါမၫ္။မၾကာခင္္ ေမတၱာထားသူဘကၠ သူ၏ဆႏၵ်ပည့္ဝ၍ ေအာငၷိဳင္သဴအ်ဖစ္ ေရာက္ၾသားရၿမဲသာတၫ္း။

အ်မတ္ေတာင္ ၾထက္ၾသားၾကရၿမဲ်ဖစ္၏။တရားေသဘာ၏ ဤသို႔ ်ဖစၱတၸဳံကိုလၫ္းယုံၾကၫၼႈ ထားေနရာ၏။ ခိိုင္ၿမဲေသာ သဘာဝတၫ္း။ေမတၱာတရား လကၠိိုငၼထားဘဲ မခံခ္ငၥိတ္၊သၫ္းမခံႏိုငၥိတ္၊ ေဒါသ, မာန ေစသာ အ်ခားနၫ္းဆိုးလကၠိဳငၳားလြ္င္ မြားၾသားေလၿပီဟူ၍သာ မြတၸါ။

ထိုိ႔ေၾကာင့္ ေမတၱာတရားကို လကၠိဳငၳား်ခင္းထက္ ေကာင္းေသာအရာ မြႏ္ေသာ အလုပ္ လူ႕ေလာကတျစၡငၼြာ ဘာမြမ႐ြိပါဘူးဟု ဤေဆာင္းပါးအစပိုင္း၌ဆိုခဲ့်ခင္း်ဖစ္သၫ္။ေမတၱာတရား၏ ေကာင္းက္ိဳးကား ဤမြ္သာမကပါ၊ နိဗၺာႏ္ေရာက္ေၾကာင္းကိုပါ ေကာင္းက္ိဳးေပး၏။

နိိဗၺာႏၼေရသးခငၥပ္ၾကား သံသရာတျစၡင္ဝယ္္ ဘဝႀကီး, ဘဝငယ္ေၾတ က္ငႅၫ္၍ေနေရသးသမြ္ကာလပတႅဳံး ေမတၱာတရားကို ၿမဲၿမံျစာ ရင္ဝယၸိဳကၳားသူမြာ ေေသရးအၾတကၠိဳလၫ္းေကာင္း၊ ေေနရးအၾတကၠိဳ လၫ္းေကာင္း ပူပႏ္ေၾကာင့္ၾကမြ ေၾတးေၾကာက္ေနရႏ္ မ႐ြိပါ။

ဤဘဝ၊ ေနာငၻဝ ၾကၫႅင္ ခ္မ္းေ်မ့ျစာသာက္ငႅၫ္ ၾသားေနရမၫ္သာတၫ္း၊ ေမကာင္းေသာဘဝမ္ိဳးသို႔ ေရာကႅိမ့ၼၫၼဟုတၸါ၊ သန႔္႐ြင္းေသာၾကၫႅျငၹယ္ရာ႐ြိေသာ ေကာင္း်မတ္ေသာ လူ႕ဘုံ၊နတၻဳံံ သုဂတိဘဝတို႔၌သာ က္င္ႅၫ္ၾသား လာေနရမၫၼြာအမြႏၲၫ္္း

ဤေသဘာၾသား ဧကႏၼႀလဲ ်ဖစ္ေၾကာင္းကိုလၫ္းယုံၾကၫၳားရ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ေမတၱာတရားကိုသာ ၿစဲၿစဲၿမဲၿမဲ လကၠိဳငၳားေနၾကပါဟူ၍ တိုၾကၱႏ္း်ခင္း ်ဖစ္သတၫ္း။စိိတၳားေ်ဖာင့္ေတာ့ အလုပ္ေ်ဖာင့္၏။အလုပ္ေ်ဖာင့္ေတာ့ အက္ိဳးေ်ဖာင့္၏။

(ေတာငၱႏ္းသာသနာ်ပဳဆရာေတာ္ ေေရမတၱာျပားနၫ္းမြ Mini Monk မြ္ေဝတငၦကၸါသၫ္။ေမတၱာႏြလုံးကိုယၥီသုံး က္င့္သုံးႏိူင္ၾကပါေစ)

Credit-ထပၦင့္ပူေဇာၼ္ြေဝအပၸါသၫၻဳရား

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*