ရွင္မထီးတန္ေဆာင္းမွ ထူဆန္းတဲ့ အဘိုးအိုတဦးရဲ႕ေဟာကိန္းမ်ား အေတာ္ထူးဆန္းၿပီးစိတ္ဝင္စားစရာ ေကာင္းလြန္းပါတယ္

ဤစာကိုေရးရျႏ ရကေျပါျငးမြားစွာ ခြီတုံခတြဳံ ဖွဈခဲ့သျည။ အ႐ူးစာရျငး လူယုတျမာစာရျငး ကွပျမပွည့ၾသဴစာရျငး တဈဖကၿပိတျစာရျငး သွျငးကာ အေလွာငၿခံရမညႀကိဳလျညး ေကာျငးစွာသိထားပါသျည။ ဤစာကို မွငေၾတႇ့ကွားသိခဲ့ရသည့ျ အတိုျငးသာ ေရးပါသညၾဟဳ ကြိနၿဝံ့ပါသျည။

ဘာသာေရးယုံကွညၾသကျဝငျခႇျငး ႏွင့ၾလျညး နျညးနျညးမႊမသကႀဆိဳငေၾကႇာျငး ဦးစွာေပွာလိုပါသျည။ ၂၀၁၆ တုျႏးက ဖွဈပါသျည။ ထိုစဉၾက ကႊနေၾတာၾသျည ငွေကွေးကွပၾတျညး ရျညးစားႏွင့ၾကႇဲနစေျဉ ကွံရာမရဖွဈကာ ရွွေတိဂုံဘုရား ညတိုျငးသွားနေခြိနျဖႇဈပါသျည။ဘာသာမဲ့ သိပ်ပံသမားမြားအနဖွေင့ျ ကွည့ေၾသာျ

ကႊနေၾတာျမႇာ ဒုက်ခမြားခြိျႏ ဘုရားရွိခိုးေသာ ဉာဏျပညာႏုံနဲ႔သူသာဖွဈခြိမ့ျမျည။ ဉာဏျပညာကွီးမွင့ၾသဴ အဆင့ျမႇင့ျ ဗုဒ်ဓဘာသာမြားအမွငျအရကွည့ႂလႊျင ေလာကဓံကို ကွံ႔ကွံ႔မခံဘဲ သကျရႇိ ထငျရႇားမရွိေတာ့ေသာ ဘုရားကို အလကားနအေလကားဂြီတိုကျပဴဆာ နေသူ ဖွဈခြိမ့ျမျည။ သို႔ေသာျ

မညၾသဴတွမေညႀကဲ့သို႔ မွငျခႇျငး ဆိုသည့ႀကိဈစထၾက စိတၾဆျငးရဲနေခြိနၾတႇျင ရွွေတိဂုံဘုရားကို ဖူးမွငျရလႊငျပျင စိတႀထဲ အနျညးငယၾသကၾသာသဖွင့ျ သွားခွျငးသာဖွဈေကွာျငး ဝနၿခံပါသျည။ အထကေျဖာျပႇပါ ဘာသာမဲ့မြားႏွင့ျ ဉာဏျရညျမႇင့ျ ဗုဒ်ဓဘာသာဝငႁမြား

ႏွဈဘကျစလုံးက ဝိုျငးဆဲလႊငၾလျညး ေစာဒကတကျစရာမရွိ ငုံ႔ခံရမညၾသာ ဖွဈေကွာျငးလျညး ေပွာလိုပါသျည။ မိုးတွျငးကာလကွီးလျညး ဖွဈပါသျည။ ထုံးစံအတိုျငး ဘုရားရွိခိုး ပုတီးစိတျမေတ်တာပို႔ အမႊဝေပွီးခြိနၾတႇျင မိုးသျညးထနျစႇာရွာနေပါသျည။

အခြိနၾကား ည ရး၀၀ ေကြာၿခဲ့ပွီဖွဈသျည။ ညဘကၾလျညးဖွဈ မိုးလျညး မြားသဖွင့ျ ဘုရား ေပါၾတႇျင လူအလွနႄကြဲပါးနေပါသျည။ရး၃၀ အထိ မိုးမတိတၾသဖွင့ျ ဆကျမေစာင့ေၾတာ့ဘဲ ထီးဖွင့ၾကာ တနေၾဆာျငးထဲမွ ထွကၾလာပါသျည။ တနျင်ဂႏွေထောင့ျအနီးတွျင မိုးရေထဲ စိုရွွဲကာ ထီးမပါေသာ အဘိုးအိုတဈဦး တေရွ႕ေရွ႕သွားနသေညႀကိဳ ေတွ႔ရပါသျည။

ရငျပႇငေၾတာျရႇိေကြာကျပႇားမြားမွာ မိုးရေတို႔ဖွင့ျ စိုရွွဲနေရာ ေခြာႀလဲမညၿစိဳးသဖွင့ျ အဘိုးအိုဆီသွားကာ ထီးမိုးပွီးေဖးမေပးပါသျည။ အဘိုးအိုမွာ ႐ုပျရျည အလွနၾသန႔ျပႇီး ဆွေကွီးမြိဳးကွီးမွျႏး သိသာသျည။ ဘယၾသႇားခငြၾသလဲလိုကၿပိဳ႕ေပးပါရစေဟုေပွာရာ ရွငျမထီးတနေၾဆာျငး သွားခငြၾသညၾဟဳ ေပွာသဖွင့ႀလိဳကၿပိဳ႕ခဲ့ပါသျည။

ရွငျမထီးတနေၾဆာျငး အေရာကၾတႇျင မိုးပိုသျညးလာသဖွင့ျ ခဏနားရပါသျည။ တနေၾဆာျငးထဲတွျင ကႊနေၾတာႀတိဳ႕ ႏွဈေယာကၾသာရွိပါသျည။ ကႊနေၾတာ့မွာစိုရွွဲနသေလောၾက အဘိုးအို၏ အဝတျအစားမြားမွာ ႐ုတၾတရကၾကႇီး ေခွာကေၾသႇ့သွားသညႀကိဳ မွငျရသညျဖႇဈရာ စိတႀထဲ ေခွာကျခႇားမိလာပါသျည။

ႏွာေခါျငးတွငၾလျညး အမညျမတျပ ႏိုငေၾသာ အေမွွးနံ႔တဈမြိဳးကို ရလာသညျဖႇဈရာ ကႊနေၾတာ့မွာ အေကွာကၾလႇနျပႇီး နဖူးမွ ေခႊးေစးမြားပါပွနၾလာပါသျည။ အဘိုးအိုမွာ ကႊနေၾတာ့ႀကိဳ ကွည့ၾကာဟကၾဟကျပကျပကျရယျပႇီး “ငါ့ႏွယၾကႇာ တဈသကျႏဲ့တဈကိုၾယ ငါ့ကိုသရဲထငျပႇီးေကွာကၾတာ မျငးပဲရွိတၾယ။ သရဲ မဟုတျပါဘူးကွ။ လူစဈစဈပါ။ဒီမွာ အရိပၾထႇကျပါတယၾကႇ။

လူစဈစဈမွဗဒေငၾဆရာပါကွာ။ ကဲမိုးလျညးသျညးနေတော့မျငးေမးခငြျရာေမး။ ငါလျညးသိသေလာကျပႇနျဖႇမေၾယ”ဟုဆိုပါသျည။ ကွနေၾတာၾလျညး အဘိုးအိုမွာလူဖွဈသျည ဆိုသညႀကိဳ ဇဝဇေဝါႏွင့ျ လကၿခံရလသေတျညး။ စိတေျပါကေျပါကျႏႇင့ျ “ကဲ ေမးမယျအဘိုးရာ။ အေတာၿပဲ။ ဒါပေမဲ့ မေမးချင လာဘျအရငၾတငျမၾယ”ဟုဆိုကာ ငါးေထာငၾတနၾတဈရွကႀကိဳလကျႏႇဈဖကျႏႇင့ၾတ႐ိုတေသ ကျမးေပးပါသျည။

အဘိုးအို “ေမးခွျႏးငါးခု ေမးလို႔ရတၾယ” ကႊနေၾတာျ “နံပါတၾတဈ ကႊနေၾတာ့ျ အခစြေျရးအေကွာျငးေပွာပါ” အဘိုးအို “မျငးပွတၾသႇားတဲ့ရျညးစားနဲ႔ရစေကၾကဳနၾသႇားပွီ။ ေနာကၾဆကၾတႇဲမေမးနဲ႔မဖွေဘူး။ မျငးရမဲ့ မိျႏးမကသူမဟုတၾဘဴး။ ဒါပဲမွတၾထား”ကႊနေၾတာျ “နံပါတျႏႇဈ ကႊနေၾတာျ စုထားတာေလးနဲ႔အိမေၾဆာကၾတာ အေကွွး သိျႏးႏွဈရာတငျႏတေၾယ။

ရေနံေဈးကလြိဳ႕ အလုပျမရွိဘူးနားနရေတၾယ။
ဒီဒုက်ခကေန ဘယေၾတာ့လွတျမႇာလဲ” အဘိုးအို “ေနာကၾတဈပတေၾလာကႀဆိဳသီလဝါက ရေနံကုမ်ပဏီက မျငးကိုပွနၾဆကၾသႇယျပႇီး အလုပျအပႀလိမ့ျမၾယ။ စားဖို႔ေသာကၿဖိဳ႕ မပူရဘူး။ ၂၀၁၇ ႏွဈလပိုျငးကုနျမႇပငၾလယႀထဲက သဘာဝဓာတေျငႇ့တွျငးမွာမျငးကနၾထ႐ိုကျပႇနျရမၾယ။

အေကွွးအားလုံးက ၂၀၁၇ သီတျငးကႊတျမႇာ ပွလေညျပႇီးစုမိမၾယ။ ေနာကၾထျပ ကနၾထ႐ိုကျအသဈလျညးထပျရမၾယ။ ဒါပဲ ထပျမေမးနဲ႔”ကႊနေၾတာျ “နံပါတႀသဳံး ကႊနေၾတာ့ျအဖေနဲ႔အမေရဲ႕ကႏြျးမာေရး” အဘိုးအို”မျငးအေမ လျမးမေလႊာကျႏိုငေျအာငျႏာကငြႀကိဳကၿခဲလိမ့ျမၾယ။ ၂၀၁၉ ေရာကျမႇ သကၾသာမၾယ။ မျငးအဖေက ၂၀၁၈ ဝါဆိုမွာ လဖွေတျပႇီး ညာတဈခွျမးသမေၾယ။

တနျင်လာသားတိုျငးရျငးသမားေတာေၾဆးနဲ႔ အရွျငးေပြာကျမၾယ။ သီတျငးကႊတျရငျႏႇလုံးေရာဂါဖွဈလိမ့ျမၾယ။ အဲဒီ တနျင်လာသားဆရာကိုပဲအျပ။ သူကုမွ ေပြာကျမႇာ။ သူကမွတကယ့ျမျငးတို႔မိသားစုကို ကယၾဆယၿမဲ့ သမားေတာၿပဲ။ သူ႔ကိုလိုကျရႇာ” ကႊနေၾတာျ “ေမးခွျႏးနံပါတေၾလး မွနျမာပွညၾဟာဒီအစိုးရသကၾတျမး ငါးႏွဈအတွျငးကွီးပွားဖို႔ရွိလား” အဘိုးအို

“ဖွျညးဖွျညးခငြျးပဲ တိုးတကျမၾယ။ တခါတေလ တန႔ျႏသေလိုေတာငျရႇိလိမ့ျမၾယ။ ၂၀၁၉ နဲ႔ ၂၀၂၀ ဟာမွနျမာပွညျႏဲ့ တဈကမ်ဘာလုံး အတွကၾသေရာကွီးခိုျငးတဲ့ ကာလပဲ။ ၂၀၁၉ မိုးကာလမွာ အဆဈအမွဈေတွ ပွျငးပွျငးထနၾထျႏ ကိုကၿခဲတဲ့ကူးစကေျရာဂါဖွဈလိမ့ျမၾယ။ ဒါဟာေရွ႕ေပွးပဲ။

၂၀၁၉ ကုနႀလိဳ႕ ၂၀၂၀ စတာနဲ႔တဈကမ်ဘာလုံး နေရာအႏွံ႔ကူးစကျမႇျႏ ကပၾတဈခုဆိုကႀလိမ့ျမၾယ။ အသအေပြောကၾလျညးမြားပွီးကုသေဆးေရာ ကာကွယေၾဆးပါလွယၾလႇယျႏဲ့ရွာမေတွ႔ဘဲမကြၿစိလညေျအာငျဖႇဈလိမ့ျမၾယ။ ကမ်ဘာနဲ႔ခြီကပႀဆိဳကႀလိဳ႕ မွနျမာပွညၾလျညးမေရွာငျႏိုငၿပဲ စီးပွားေရးသိပႀထိခိုကျမၾယ” ကႊနေၾတာျ “နံပါတျငါး ေမးခွျႏးပါ။

အဲ့ဒီေရာဂါကိုကုစရာေဆး မရွိဘူးလား။” အဘိုးအို”မဖွသေင့ႀတဲ့ ေမးခွျႏးပဲ။ အေနာကႀတိဳျငးေဆးပညာကေတာ့ ေဆးေပါၿဖိဳ႕အခြိနၾကႇာလိမ့ျမၾယ။ တိုျငးရျငးသမားေတာၾတႇကေလျညး ဒါကို အပူနာလို႔ ေကာကျခကြျမႇားခကႊလိမ့ျမၾယ။ အပူနာ အေအးနာ အပူအေအးေရာေထွးနာသုံးမြိဳးအနၾက ဒါဟာ အေအးနာဖွဈတၾယ။ အေအးနာမွာမွ ဥတုယွျဉ အေအးနာဖွဈတၾယ။

တိုျငးရျငးေဆးမွာ ဒသေနာနျညးအရကွပၿခိဳးကို အခွေခံပွီးေဖာၾထားတဲ့ေဆးကို ကွျမးရွကျပႇဳတျရညၾကကြမႊာဆားအရသာေပါၿရဳံခပျပႇီးေသာကေျရာဂါပွျငးရငေၾတာျင တဈပတေႂကြာျရျင အရွျငးေပြာကႀလိမ့ျမၾယ။ မဖွဈစခေငြျရျင ဂငြျးကို ထျႏးလကြျႏဲ့ပႈတေၾသာၾက။ ဆငၾဆငျခႇငျခႇငေျႏ။ ဒါပေမဲ့ မျငးဒီေဆးနျညးကို လူတွေကိုေပွာပွလိုကၾတာနဲ႔မျငးကို တဈေလာကလုံးကဲ့ရဲ႕ကွလိမ့ျမၾယ။ ပါးစပၿပိတၾထား

ဂန်ဓမာဒနေတာငျမႇာနေတဲ့ ေဆးဝိဇ်ဇာတွေဖောေျပးတဲ့ေဆးေတာျင ဓာတျခႇဲချႏးက ထွကၾလာတာ မဟုတၿခဲ့ရျင ေမွာျငးထဲလွွင့ျပဈခံရမဲ့ သိပ်ပံကမ်ဘာကွီးမွာ မျငးလူ႐ူးမဖွဈစေနဲ႔။ ေမးခွျႏးလျညး ငါးခု ပွည့ျပႇီ။ အဘိုးလျညးေပွာစရာကုနျပႇီ” ကႊနေၾတာျ “အဘိုး ယတွာေလးမစအုံးေလ” အဘိုးအို (ဟားတိုကျရယၾလကြျ) “လူလညေၾလး ယတွာေပးမၾယ။

ေရာ့မျငးေပးခဲ့တဲ့ ငါးေထာငၾတျႏ ပွနၾယဴသွား။ ေဆာငၾထား။ သီတျငးကႊတျရျင ကႈိကႀတဲ့ဘုရားစေတီမွာ လႉလိုၾက။ တဈ လငျရႇိမယား မပွဈမွားဘဲ ဒုသနေသာကိုေရွာျင။ ႏွဈ အရကၾသေစာမေသာကျစားနဲ႔။ သုံး အမဲသားနဲ႔ကႊဲသား ႏွဈမြိဳးေရွာျင။ ရယျရတဲ့ ကေလး။ ေတာျငးလို႔ရတာအမြားကွီးရွိရကျႏဲ့ ယတွာေလးပဲေတာျငးတၾယ။

ရွွေတိဂုံ
ဘုရားေပါျမႇာေတာျင သရဲေခွာကၾတယႀလိဳ႕ ထငႀတဲ့လူမိုကေၾလး” ကႊနေၾတာျ “အဘိုးနာမညျႏဲ့လိပျစာေလး” အဘိုးအို”ေမးခွျႏးငါးခု ပွည့ျပႇီေလ။မဖွေတော့ဘူး။ မသိခငြျႏဲ့ေတာ့။ ကဲ အဘိုးပုတီးစိတျမၾယ ပွနေၾတာ့” ကႊနေၾတာျ အဘိုးအိုကို ကနေၾတာ့ကာႏႈတၾဆကၾသျည။ ရွငျမထီးတနေၾဆာျငးဝတွျင ထီးဖွင့ျပႇီးပွနၾလႇည့ၾကႇည့ေၾသာျ အဘိုးအိုမွာမရွိေတာ့။ ပွနျဝငျပႇီးလိုကျရႇာသျည။

တနေၾဆာျငးတဈခုလုံးတွျင အရိပျပငျမေတွ႔။အေမွွးနံ႔ကား သျငးပြံ႕ပြံ႕ ကႊနေၾတာေၾတႇ့ခဲ့သညျမႇာ လူေလာ နတေၾလာ သိုကၾကေလာ ဝိဇ်ဇာဓိုရေၾလာယေန႔အထိမသိ။ မေကာျငးဆိုးဝါးေတာ့မဖွဈတနျရာ။ ေနာကၾတဈပတၾကႇာေသာျ PUMA Energy မွ Single Line Diagram မြား ဆွဲရနျအလုပျရသျည။ ၂၀၁၇ မတၾလဆျႏးတွျင TOTAL ၏ရတနာ ကျမးလွနၾတႇျင အလုပၾကနၾထ႐ိုကၾတဈခု ရခဲ့သျည။

ေအာကႀတိဳဘာ လဆျႏးတွျင ရွိသမႊအေကွွးအားလုံး ကွေခဲ့သျည။ Offshore Platform မြားကို 3D ပုံဆွဲေပးရျႏ ကနၾထ႐ိုကၾထပျရခြေရာအလွျႏ ဝျမးသာလွသျည။ အမေကို ေဆးကုေပးနေသောသမားေတာျမႇာ နာမညျအရ ဗုဒ်ဓဟူးနာမျဖႇဈသျည။ ဆရာႏွင့ျ စကားစပၿမိရာ ဆရာမွနာမညေျပးမွားလႊျင အကြိဳးေပးနျညးတတေၾကႇာျငး။ သူ႔မွာ တနျင်လာသား ဖွဈရကျႏႇင့ျ သူေမွးဖွားခြိနၾတႇငျရႇာ၌

ဇာတၾလာကေသာ ဇာတျမျငးသားအမညႀကိဳ အလွယျမႇည့ႀလိဳကျရာနာမညျႏႇင့ေျမႇးေန႔လွဲေကွာျငးေပွာပွမွ ဆရာမွာ တနျင်လာသားမွျႏးသိရခြေရာ အလွနျဝျမးသာလွသျည။ 2018 ဇွနၾလ ပထမဝါဆိုလပွည့ျ အဖိတေျႏ့ညတွျင အဖလေဖွေတျရာ ကိုယၾတဈခွျမးသေသွားသျည။ စကားမေပွာႏိုျင ပါးရွဲ႕သွားသျည။ အခြိနၾကား ညသျႏးေခါငေႂကြာၾတဈနာရီ။ ဘာလုပျရမွျႏးမသိ။

လကႀထဲတွျင ဆရာေဖာျစပၾထားေသာေသွးကေဆြးရွိသျည။ “ဒီေဆးက ပုံမွနေၾလးပွားေသာကျရတယၾကႇ။ လဖွေတျရျင အမွနႀဆဳံး ဆယ့ျႏႇဈပွားအထိတိုၾက ပကတိ ပွနေၾကာျငးတၾယ” ဟူေသာစကား ပွနၾသတိရလကြေျခႇာကျပႇား တိုကျခလြိဳကၾသျည။ ဘၾယ Taxi သမားဖုျႏးမႊ ဆကျမရသဖွင့ေၾသာကပွေခြိနၾတႇျင အဖေမွ “ဟ ငါပွနေၾကာျငးသွားပွီ” ဆိုလကြၾလျမးထေလႊာကျပႇရာ ဝျမးသာသညျမႇာဆိုဖွယျရာမရွိ။

ေဆးေသာကျအပွီးဆယၿမိနဈအတွျငး လဖွေတျညာခွျမးသေရာမွ ပွနေၾကာျငးသညျမႇာ ယုံစရာမရွိ။ သီတျငးကႊတၾတႇျင အဖေမွာ ႏွလုံးေရာဂါထဖွဈသျည။ 2016 မွ ေဟာကိျႏးမြားကား မွနျႏေပွီတျညး။ တနျင်လာသား ဆရာကိုပျင ယုံကွညျစႇာအပျႏႇံရာ သုံးလေကြာၾတႇျင သကၾသာေပြာကၾကျငးလသေတျညး။ ၂၀၁၉ သို႔ေရာကၾလာသျည။ မိုးရာသီတွငၾဆငၾတဳပေၾကႇး ဖွဈလေသောျ လွနျစႇာဒုက်ခမြားကွလသေျည။

အဖြားေပြာကႂလႊငေၾသာျမႇ ရကၾသတ်တပတျႏႇင့ႃခြီ အခြိဳ႕မွာ လႏွင့ႃခြီေအာျင အဆဈအမွဈမြားကိုကၾကႇရာ ေထာ့နဲ႔ေထာ့နဲ႔ႏွင့ျအလွနႀဆိဳးလွသျည။ တဈည ေကြာျငးတကျရျငးမွ ေကြာ႐ိုးထဲ စိမ့ျပႇီးခမြျးကာ အဆဈအမွဈမြာမွတူဖွင့ၾထဳထားသလို ကိုကၿခဲလာခြေရာငါေတာ့ ဆငျႏျငးခံရပဟ ဟု ခကြျခငြျးရိပၿမိသျည ။ ေကြာျငးမွအပွျႏ ဆရာ့ဆီေပွးခြေရာဆရာမွ “ကွျမးရွကႀကိဳ ေလးညႇျငးနဲ႔ခပၾကကြပႊုတၾထားတဲ့ အရညျပဴ႕ပူေလးနဲ႔

ငျႏးနကေၾဆး မနၾကၫြျးေစ့သုံးေစ့ကို တဈေန႔သုံးခါေသာကျႏႇဈရကႀဆိဳေပြာကျပႇီ” ဟုဆိုကာေဆးေပးသျည။ ဆရာေပွာသည့ျအတိုျငး ေဆးေခွာကျခါေသာကျအပွီး အရွျငးေပြာကၾသျည။ ငျႏးနကေၾဆးအရသာမွာ ပွာမြားကိုလကြျႏရေသကဲ့သို႔ရွိသျည။ နေကောျငးသွားမွ “ဆရာ ငျႏးနကေၾဆးက ပွာတွေကို မြိဳခႏြရေသလိုကွီးဘာတွေနဲ႔ ေဖာၾထားတာတုျႏး” ဟုေမးမိရာ “ပဲေလွာၿဖိဳက ကွပၿခိဳးကိုအခွေခံပွီးေဖာၾတာလေကွာ။

ကွပၿခိဳးကကူးစကၿပိဳးေကွာင့ျဖႇဈတဲ့ အဖြားေရာဂါနဲ႔ေနာကၾဆကၾတႇဲ အဆုတျႏဲ့ႏွလုံးကိုထိခိုကၾတာတွေကို ကုတဲ့နေရာမွာဝိဇ်ဇာကိုးကွ”ဆရာ ဒါဆို တုပေၾကႇးမိရျင ကွပၿခိဳးစားလို႔ေပြာကၾသလား”ေအး အသကၿပဲ ေပြာကႀလိမ့ျမၾယ။ ေဆးေဖာႀတဲ့အခါမွာ သုံးရတဲ့အမယႀတိဳျငးမွာ ေဒါသရွိတၾယ။ အဲ့ဒီေဒါသကို အျင်ဂလိပႀလိဳ Side Effect ေဘးထွကႀဆိဳးကြိဳးလို႔ေခါၾတၾယ။ေဆးေဖါႀတဲ့အခါ ေဆးဟာ

အဆိပျမဖွဈရေအာျင ေဒါသကို သတျရတၾယ။ ေဒါသသတၾတာကို ကႊျမးကငြျမႇသာေဆးဆိုတာ ဥပါဒၾကျငးတၾယ။ ဗိဇပျရႇကေၾတႇ ေလာကၾသရွေကၾတႇေကွားဖူးနားဝနဲ႔ပႈတေၾသာကၾတာဟာလျညး သိပျအန်တရာယႁမြားတၾယ။ ေဒါသမသတၾထားေတာ့ ဆိုးကြိဳးရွိတၾယ။ လွနျရငျအဆိပျဖႇဈတာခၫြျးပဲ။ တဈခါ ကာလ ဒေသ ပေယာဂ အားလုံးကို ႏႈိျငးခြိနျပႇီး တွကၾဆရပွနၾတၾယ။

မခြိနၾဆတတျရျင လကြၾဆားမွားေပးေတာျင သေပွီး လူသတၾသလို ဖွဈတတၾတၾယ ဆိုတာမွတၾထား။ ဒါေကွာင့ျ ငါကလူနာကို ကိုယေၾတႇ့မစဈကွည့ႀဘဲေဆးတဈမႈနေၾတာျင မေပးခငြၾတာ။ ေဆးလာဝယႀတိဳျငး လူနာမပါဘဲေရာျငးရရျင ငါတို႔တိုျငးရျငးေဆးဆရာဆိုတာ လျမးေဘးက စပေၾဆးေရာျငးသမားနဲ႔ ဘာမြားထူးေတာ့မွာလဲကွ”ဟု ဆုံးမခြေရာ မွနျမာလူမြိဳးတို႔ထငျရာပႈတေၾသာကေၾသာအေလ့ကိုအလွနၾတဳနၾလႇဳပၿမိလသေျည။

၂၀၁၉
ဒီဇငၾဘာတွျင ဝူဟနျမႇိဳ႕ကပႀဆိဳကၾသျည။ ဇနျႏဝါရီတွငၾဆရာမွ “မျငးတို႔ ဂငြျးပါးပါးေလးကိုႏွဈရွျပ ဝတဲ့လူဆို သုံးရွျပ လွီးဂငြျးနဲ႔မုန႔ၾလဳပၾထျႏးလကြျအနီခဲတဈခဲကို ဖနျခႇကႀထဲထည့ျ ရေႏွေးပွကျပႇကၾဆဴေလာျငးထည့ျ ပွီးအုပၾထား။ထျႏးလကြေႁပြာျရျင လႊာအပူ မေလာငေၾလာကေၾတာ့တဲ့ အပူခြိနေၾလးမွာေသာကျခလြိဳၾက။ မနကေျစာေစာ ႏိုးတာနဲ႔ေသာၾက။ ေဆးဆိုတာ သူ႔အခြိနျႏဲ့သူ ေသာကျမႇစွျမးတာမြိဳး။

ဒါကအေကာျငးဆုံး ကာကွယေၾဆးပဲ။” ဟု သတိေပးရာရွငျမထီးတနေၾဆာျငးမွ ေဟာကိျႏးကိုသတိရလကြျမငၾသကၿမိလသေျည။ “ဆရာ ေရာဂါဖွဈရငေၾကာ ဘယႀလိဳကုမလဲ။” ဟု ေမးရာ ဆရာကရယၾလကြျ “ဒသေနာနျညးအရ ေတွးဆရငၾလႇယၾလႇယေၾလးပဲကွာေဆးခကြၾက။ ေတာငၾသာသမားတိုျငးလကႀထဲရွိတဲ့ေဆးပါပဲ။ ငျႏးနကေၾဆးေပါ့ကွ။

႐ုတၾတရကႀဆဳံးဖွတျရျင အပူနာလို႔ထငေျအာျင ကပေျရာဂါဖွဈစေတဲ့လမိုျငးတွေက မကြၿစိလွည့ၾထားတၾယ။ စဖွဈတဲ့ဥတုကို ကွည့ျရျင အေအးကဲတဲ့ေဆာျငးရာသီ။ မွဈဖြားခံတဲ့ဒသေကိုကွည့ျ အေအးပိုျငးဒေသ။ ဒါမျငးတို႔နားလညေျအာျင လူပွိျႏးနျညးနဲ႔ေပွာတာ။ ဥတုယွျဉ အေအးနာ။ အဆုတျႏဲ့ ႏွလုံးကို ထိခိုကျပႇီး သစေတေၾယ။ ငါဆိုရငျငျႏးနကေၾဆး နဲ႔ သုံးမၾယ။ ကွျမးရွကႀကိဳ ဆားအရသာေပါၿရဳံထည့ျ ခပၾကကြပႊုတၾတာနဲ႔ေသာကျရျင ေပြာကျပႇီ။

မွျႏးေပွာတာေလ။ ငါမွလူနာ မေတွ႔ဖူးဘဲ။ ငါတို႔မွနျမာသမားေတာၾတႇေဆီဒီေရာဂါသျည တဈေယာကျမႇ မလာဘူး။စိတႁခြ လကၿခံကုရျင အစိုးရမျငးမြားက ေထာငျခလြိမ့ျမၾယ။ ဒီေတာ့တိုျငးရျငးေဆးနဲ႔ ကုခွင့ျမရွိဘူး။ ငါမွမဟုၾတ ဂန်ဓမာဒနေတာငျမႇာနေတဲ့ ေဆးဝိဇ်ဇာေတွ ဆျငးကုလျညး ကုခွင့ျမရွိဘဲ ကုတယႀဆိဳပွီးအဖျမးခံရမွာပဲ။ ကံတွေပေါ့ကွာ ” ဟု ရယၾလကြေျပႇာခြေရာ ရွငျမထီးတနေၾဆာျငးမွ အဖိုးအိုကိုသာပွနျမႇငေၾယာငၿမိကာကွကႀသီးထမိလသေတျညး။ ကႊနေၾတာၾကား ငျႏးနကေၾဆး

ႏွဈဘူးကိုေဆာငၾလကြျ ခွံတွျင ကွျမးရွကႁမြားကိုရေလောျငးလကြျ မနကႀတိဳျငးဂငြျးပႈတျရျည ေသာကၾကာ ခွံပွငျမထွကႀဘဲ ေန႔ရကႁမြားကို ဖွတၾသျႏးနရေလသေတျညး။ COVID 19 လွနေၾသာျ မညၾသဴႏွင့ျပႇနျအေတွ႔ခငြႀဆဳံးနျညးဟု ေမးလႊျင၂၀၁၆ ဇွနၾလ မိုးလေကွီးေသာညတွငျရႇွေတိဂုံဘုရား တနျင်ဂႏွေထောင့ၾတႇငႀဆဳံဆျညးခဲ့ပွီး ရွငျမထီးတနေၾဆာျငးတွငျစကားေပွာခွင့ျရခဲ့ေသာ အဖိုးႏွင့ျပႇနႀဆဳံခငြျပါသညၾဟဳသာ။

ကႈံသိကွားေတွ႔သမႊက ဒါအကုနၿပဲ။ ကဲ ဝိုျငးဆဲလို႔ရပွီ။ ဘာမွမေမးနဲ႔။ ဘာမွမဖွေဘူး။ဘာမွလျညးမသိဘူး။ မွတျခကြျ။ ဂငြျးထျႏးလကြျပႇဳတျရညၾသျည ကိုယျဝနေၾဆာငႁမြားႏွင့ႀလဳံးဝလုံးဝမတည့ျပါ။ ခရကျဒဈ Min Aung Khant Zaw

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*