စေန သားသမီးမ်ား အတြက္ တသက္စာ ကံေကာင္းေစၿပီး အညံ့ေတြ ေက်ာ္သြားမယ့္ အေဆာင္

စေန သားသမီးမ်ား အတြက္ တသက္စာ ကံေကာင္းေစၿပီး အညံ့ေတြ ေက်ာ္သြားမယ့္ အေဆာင္

စေနသားသမီးမ်ားအတြက္

တသက္စာ အသက္ကာလအရ အခ်ိန္ကာလ တိက်စြာ ျပဳလုပ္၍ လက္ေတြ႕ အက်ိဳးထူးေစမည့္ နည္းလမ္း

စေနၿဂိဳလ္ သက္ေရာက္ကာလမ်ားျဖစ္ေသာ အသက္ (၁ ၉ ၁၇ ၂၅ ၃၃. ၄၁ ၄၉ ၅၇ ၆၅ ၇၃ ၈၁ ၈၉ ၉၇ )ႏွစ္ မ်ားတြင္

ေန႔စဥ္ နံနက္ ေနထြက္ခ်ိန္ မွ နံနက္ ၈ နာရီ ၂၀ မိနစ္ အတြင္း မိမိအဆင္ေျပေသာခ်ိန္တြင္

၁။(ေသာရီ အရဟံ ဘဂဝါ သဗၺလာဘံ ဘယံ နတၱိေအာင္)

၂။(ေသာရီ အရဟံ ဘဂဝါ သဗၺာသိဒၶိ)

အနည္း ဆုံး ပုတီး ၁မ်ိဳး ကို ၅ ပါတ္ သို႔မဟုတ္ ၇ ပါတ္ သို႔ မဟုတ္ ၁၀ ပါတ္ စီ ပူေဇာ္ရန္

ကြာသပတေးဂြိုလ် စား ကာလဖြစ်သော အသက် ၁၁ နှစ် မှ ၂၉ နှစ် အတွင်း နှင့် ကြာသပတးဂြိုလ် သက်ရောက်ကာလများဖြစ်သော အသက်( ၂ ၁၀. ၁၈ ၂၆ ၃၄ ၄၂ ၅၀ ၊၅၈ ၆၆ ၇၄ ၈၂ ၉၀ ၉၈)နှစ်များ တွင်

ေန႔စဥ္ နံနက္ ၈ နာရီ ၂၁ မိနစ္ မွေန႔လည္ ၁၂ နာရီ ၃၃ မိနစ္ အတြင္း မိမိအဆင္ေျပေသာခ်ိန္တြင္

၁။(ဂု႐ု အရဟံ ဘဂဝါ သဗ္ဗလာဘံံ ဘယံ နတၱိေအာင္)

၂။(ဂု႐ု အရဟံ ဘဂဝါ သဗ္ဗာသိဒ္ဓိ)

အနည္းဆုံး ပုတီး ၁မ်ိဳး ကို ၅ ပါတ္ သို႔မဟုတ္ ၁၉ စီ ပူေဇာ္ရန္

ရာဟုၿဂိဳလ္ စားကာလျဖစ္ေသာအသက္ ၃၀ ႏွစ္ မွ ၄၁ ႏွစ္ အတြင္း ႏွင့္ရာဟုၿဂိဳလ္ သက္ေရာက္ကာလမ်ားျဖစ္ေသာ အသက္( ၃ ၁၁ ၁၉ ၂၇ ၃၅ ၄၃ ၅၁ ၅၉ ၆၇ ၇၅ ၈၃ ၉၁ ၉၉) ႏွစ္မ်ားတြင္

ေန႔စဥ္ ေန႔လည္ ၁၂ နာရီ ၃၄ မိနစ္ မွ ေန႔လည္ ၃နာရီ ၃ မိနစ္ အတြင္း မိမိအဆင္ေျပေသာခ်ိန္တြင္

၁။(ရာဟု အရဟံ ဘဂဝါ သဗ္ဗလာဘံ ဘယံ နတၱိေအာင္)

၂။(ရာဟု အရဟံ ဘဂဝါ သဗ္ဗာသိဒ္ဓိ)

အနည္း ဆုံး ပုတီး ၁မ်ိဳး ကို ၄ ပါတ္ သို႔မဟုတ္ ၆ ပါတ္ သို႔ မဟုတ္ ၈ပါတ္ သို႔မဟုတ္ ၁၂ ပါတ္ စီ ပူေဇာ္ရန္

ေသာၾကာၿဂိဳလ္ စားကာလျဖစ္ေသာ အသက္ ၄၂ ႏွစ္မွ ၆၂ ႏွစ္အတြင္း ႏွင့္ ေသာၾကာၿဂိဳလ္ သက္ေရာက္ကာလမ်ားျဖစ္ေသာ အသက္

(၄ ၁၂ ၂၀ ၂၈ ၃၆ ၄၄ ၅၂ ၆၀ ၆၈ ၇၆ ၈၄ ၉၂ ၁၀၀)ႏွစ္မ်ားတြင္

ေန႔စဥ္ ေန႔လည္ ၃နာရီ ၄ မိနစ္မွည ၇ နာရီ ၄၃ မိနစ္ အတြင္းမိမိအဆင္ေျပေသာခ်ိန္တြင္

၁။(ေသာၾက အရဟံ ဘဂဝါ သဗၺလာဘံ ဘယံ နတၱိေအာင္)

၂။(ေသာၾက အရဟံ ဘဂဝါ သဗၺာသိဒၶိ)

အနည္း ဆုံး ပုတီး ၁မ်ိဳး ကို ၆ ပါတ္ သို႔မဟုတ္ ၂၁ ပါတ္ စီ ပူေဇာ္ရန္

တနဂၤေႏြၿဂိဳလ္ စားကာလျဖစ္ေသာ အသက္ ၆၃ ႏွစ္ မွ ၆၈ ႏွစ္အတြင္းႏွင့္တနဂၤေႏြၿဂိဳလ္ သက္ေရာက္ကာလမ်ားျဖစ္ေသာ အသက္ (၅ ၁၃ ၂၁ ၂၉ ၃၇ ၄၅ ၅၃၆၁ ၆၉ ၇၇ ၈၅ ၉၃ )ႏွစ္ မ်ား တြင္ ေန႔စဥ္ ည ၇ နာရီ ၄၄ မိနစ္ မွည ၉ နာရီ ၃ မိနစ္ အတြင္း မိမိအဆင္ေျပေသာခ်ိန္တြင္

၁။(သူရဇ္ဇ အရဟံ ဘဂဝါ သဗ္ဗလာဘံ ဘယံ နတ္တိေအာင္)

၂။(သူရဇ္ဇ အရဟံ ဘဂဝါ သဗ္ဗာသိဒ္ဓိ)

အနည္း ဆုံး ပုတီး ၁မ်ိဳး ကို ၃ ပါတ္ သို႔မဟုတ္ ၆ပါတ္ စီ ပူေဇာ္ရန္

တနလၤာၿဂိဳလ္ စားကာလျဖစ္ေသာ အသက္ ၆၉ နစ္ မွ ၈၃ ႏွစ္ အတြင္း ႏွင့္တနလၤာၿဂိဳလ္ သက္ေရာက္ကာလမ်ားျဖစ္ေသာ

အသက္(၆ ၁၄ ၂၂ ၃၀ ၃၈ ၄၆ ၅၄ ၆၂ ၇၀ ၇၈ ၈၆ ၉၄) ႏွစ္ မ်ားတြင္ေန႔စဥ္ ည ၉ နာရီ ၄ မိနစ္ မွ ညသန္းေခါင္ ၁၂နာရီ ၂၃ မိနစ္အတြင္း မိမိအဆင္ေျပေသာခ်ိန္တြင္

၁။(စေျႏၵာ အရဟံ ဘဂဝါ သဗၺလာဘံ ဘယံ နတၱိေအာင္)

၂။(စေႏြ္ဒာ အရဟံ ဘဂဝါ သဗ္ဗာသိဒ္ဓိ)

အနည္း ဆုံး ပုတီး ၁မ်ိဳး ကို ၂ ပါတ္ သို႔မဟုတ္ ၁၅ပါတ္ စီ ပူေဇာ္ရန္ အဂၤါၿဂိဳလ္ စားကာလျဖစ္ေသာအသက္ ၈၄ ႏွစ္ မွ ၉၁ ႏွစ္ အတြင္း ႏွင့္အဂၤါၿဂိဳလ္ သက္ေရာက္ကာလမ်ားျဖစ္ေသာ အသက္(၇ ၁၅ ၂၃ ၃၁ ၃၉ ၄၇ ၅၅ ၆၃ ၇၁ ၇၉ ၈၇ ၉၅ )ႏွစ္ မ်ားတြင္ေန႔စဥ္ ညသန္းေခါင္ ၁၂နာရီ ၂၄ မိနစ္ မွ နံနက္ ၂ နာရီ ၁၀ မိနစ္ အတြင္း မိမိအဆင္ေျပေသာခ်ိန္တြင္

၁။(ေဘာမ အရဟံ ဘဂဝါ သဗၺလာဘံ ဘယံ နတၱိေအာင္)

၂။(ေဘာမ အရဟံ ဘဂဝါ သဗၺာသိဒၶိ)

အနည္း ဆုံး ပုတီး ၁မ်ိဳး ကို ၃ ပါတ္ သို႔မဟုတ္ ၈ ပါတ္ စီ ပူေဇာ္ရန္

ဗုဒၶဟူးၿဂိဳလ္ သက္ေရာက္ကာလမ်ားျဖစ္ေသာ အသက္( ၈ ၁၆ ၂၄ ၃၂ ၄၀ ၄၈ ၅၆ ၆၄ ၇၂ ၈၀ ၈၈ ၉၆ )ႏွစ္ မ်ားတြင္

ေန႔စဥ္ နံနက္ ၂ နာရီ ၁၁ မိနစ္မွ နံနက္ ေနထြက္ခ်ိန္ အတြင္း မိမိအဆင္ေျပေသာခ်ိန္တြင္

၁။(ဗုဒၶ အရဟံ ဘဂဝါ သဗၺလာဘံ ဘယံ နတၱိေအာင္)

၂။(ဗုဒ္ဓ အရဟံ ဘဂဝါ သဗ္ဗာသိဒ္ဓိ)

အနည္းဆုံး ပုတီး ၄ ပါတ္ သို႔မဟုတ္ ၁၇ ပါတ္ စီ ပူေဇာ္ရန္ပါက အညံ့မ်ား အထူး ကင္းကာ ကံေကာင္းမႈမ်ား ရရွိေစပါသည္။

ဆရာေနေသြး

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*