ဝါဆိုသကၤန္းလႉရက်ိဳး(၇)မ်ိဳး

ဝါဆိုသကၤန္းလႉရက်ိဳး(၇)မ်ိဳး
ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႔၏ ဝါတြင္းကာလ နီးလာၿပီျဖစ္လို႔ ဝါဆိုသကၤန္းကပ္ လႉဒါန္းလ်င္ ရရွိႏိုင္သည့္ ေကာင္းက်ိဳးေတြကို

ေရးသား၍ ဓမၼဒါနျပဳလိုက္ပါတယ္…..

ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႔သည္ ဝါတြင္းအခါ ကာလမွာ နီးစပ္ရာ သံဃာေတာ္မ်ာ းသီတင္းသုံးရ ာေက်ာင္းတိုက္တို႔မွာ

အဖြဲ႕အစည္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊မိသားစု ျဖင့္လည္းေကာင္း၊တစ္ဦးတစ္ေယာက္ထဲေသာ္ လည္းေကာင္း…..

ေက်ာင္းတိုက္ရွိ သံဃာေတာ္မ်ားအား ဝါဆိုသကၤန္း ကပ္လႉဒါန္းေလ့ ရွိၾကပါတယ္။ ထိုသို႔ သံဃာေတာ္ မ်ားအား မိမိတို႔၏

ေခြၽးနည္းစာျဖင့္ ဝါဆိုသကၤန္းမ်ား ကပ္လႉဒါန္သည့္အခါ…….

ထိုအလႉကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ေကာင္းက်ိဳးေတြ ဘယ္ေလာက္ရသလဲ ဆိုတာသိရင္ မိမိတို႔၏ အလႉဒါနအေပၚမွာ ပိုၿပီး

ေတာ့ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာျဖစ္ရပါတယ္…..ပို၍လည္း အက်ိဳးေပးထက္ သန္ပါတယ္။ ဒါမို႔ေၾကာင့္ ဝါဆို

သကၤန္းေပး လႉဒါန္းရသျဖင့္ မိမိတို႔ရရွိႏိုင္သည့္ ေကာင္းက်ိဳးတရား မ်ားကို တစ္ခုခ်င္းစီ သိထားသင့္ ပါတယ္……

သံဃာေတာ္တို႔အား ဝါဆိုသကၤန္းကပ္ လႉဒါန္းသူတို႔သည္ နိဗၺာန္ကို မ်က္ေမွာက္မျပဳခင္ စပ္ၾကား ဘဝသံသရာမွာ

က်င္လည္သမွ် ဘဝေတြ မွာ လူခ်မ္းသာ၊ နတ္ခ်မ္းသာေတြျဖစ္၍ ေကာင္းက်ိဳးတရား (၇)ပါးကိုရရွိႏိုင္ပါတယ္……

(၁) အဝတ္၊ အထည္အတြက္ စိုးရိမ္မႈေတြကင္းျခင္း ဆိုတဲ့အက်ိဳးတရားကိုရရွိႏိုင္ပါတယ္။

(၂) ႐ုပ္ဆင္း အဂၤါျပည့္စုံညီညာ၍ ေ႐ႊေရာင္အဆင္း ျဖင့္ တင့္တယ္လွပျခင္းဆိုတဲ့ အက်ိဳးတရားကို ရရွိႏိုင္ပါတယ္။

(၃) ခုႏွစ္ေဆာင္တိုက္ခန္းမွာ မီးမထြန္းဘဲလင္းတဲ့ ပပဝတီမင္းသမီးေလးလို ခႏၶာကိုယ္မွ အေရာင္ လင္းျခင္းဆိုတဲ့ အက်ိဳးတရား

ကိုရရွိႏိုင္ပါတယ္။

(၄) အသားအေရ ႏုညပ္ေခ်ာေမြ႕ၿပီးေတာ့ သူမတူ ေအာင္ ေခ်ာေမာလွပတင့္တယ္ျခင္းဆိုတဲ့ အက်ိဳး တရားကို ရရွိႏိုင္ပါတယ္။

(၅) မ်က္ႏွာ အစရွိသည့္ ခႏၶာကိုအဂၤါအစိတ္အပိုင္း တို႔မွာ မွည့္ေျခာက္၊တင္းတိတ္၊ ဝက္ၿခံအစရွိသည္ မ်ား လုံးဝကင္းရွင္းၿပီးေတာ့

ေခတ္ေပၚအလွျပင္ ပစၥည္းတို႔ျဖင့္ လုံးဝ လိမ္းျခယ္ျခင္းမျပဳရဘဲ နဂိုပင္ကို သဘာဝအလွပိုင္ရွင္မ်ားျဖစ္ႏိုင္ျခင္း

အက်ိဳးကို ရရွိႏိုင္ပါတယ္။

(၆) ေခတ္ကာလေလ်ာက္ ေပၚေပါက္လာသည့္ အဝတ္အထည္တို႔ကို မိမိတို႔စိတ္ထဲက အခုေပၚေန တဲ့ အဝတ္ထည္းေလး

ဝတ္ခ်င္လိုက္တာလို႔ စိတ္ထဲ ကေတာင္တလိုက္႐ုံေလးနဲ႔ ထိုအဝတ္အထည္တို႔ သည္ မိမိထံသို႔ တစ္ဦးတစ္ေယာက္က

လက္ေဆာင္ ေပးလို႔ေသာ္လည္းေကာင္း…..ဝယ္ေပးလို႔ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပုံစံတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ မိမိလက္သို႔ေရာက္ရွိ

လာႏိုင္ျခင္းဆိုတဲ့ အက်ိဳးတရားကိုရရွိႏိုင္ပါတယ္။ အထက္ပါေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ေကာင္းက်ိဳးတရားတို႔ သည္ ေလာကီေကာင္းက်ိဳး

ခ်မ္းသာမ်ားသာျဖစ္၏။ ေလာကုတၱရာေကာင္းက်ိဴးခ်မ္းသာမ်ားမဟုတ္ပါ…..

(၇) ဝါဆိုသကၤန္းလႉဒါန္ဖူးသူ အလႉရွင္သည္ ဘဝ သံသရာတစ္ေကြ႕မွာ အကယ္၍မ်ား ဘုရားတစ္ဆူဆူျ ဖင့္ကံအားေလ်ာ္စြာ

ေတြ႕ႀကဳံဖူးေမွ်ာ္ခြင့္ရသည္ ရွိေသာ္ ထိုဘုရားရွင္သည္ ဝါဆိုသကၤန္း လႉဒါန္းဖူးခဲ့ ေသာ ေကာင္းမႈရွင္ကို (ဧဟိ ဘိကၡဳ)ေခၚ

လိုက္႐ုံျဖင့္…..ခႏၶာကိုယ္မွာ ဝတ္ဆင္ထားသည့္ အဝတ္တို႔သည္ သူ႔ အလိုလို ေပ်ာက္ကြယ္၍ ရဟန္းအသြင္ျဖစ္ကာ

ဧဟိဘိကၡဳ ရဟႏၲာႀကီးျ ဖစ္ရျခင္းဆိုတဲ့ ေလာကုတၱရာ ခ်မ္းသာ အက်ိဳးကိုရရွိႏိုင္ပါတယ္….

ဝါဆိုသကၤန္း ကပ္လႉဒါန္းျခင္ ကုသိုလ္သည္ အထက္ပါေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ေလာကီးေကာင္း က်ိဳးခ်မ္းသာ ၊ေလာကုတၱရာေကာင္းက်ိဳး

ခ်မ္းသာ အျဖာျဖာတို႔ကို ရရွိႏိုင္မွာျဖစ္ လို႔ ဗုဒၶဘာသာဝင္သူေတာ္စင္တို႔သည္…..

ဝါတြင္းကာလ၌ မိမိတို႔ စြမ္းႏိုင္သေလာက္ နီးစပ္ရာ သံဃာေတာ္တို႔ အား ဝါဆိုသကၤန္းအလႉကို တစ္ဦးတည္းျဖစ္ေစ

မိသားစုျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ အသင္းအဖြဲျဖင့္ျဖစ္ေစ လႉဒါန္းၾကပါလို႔ တိုက္တြန္းႏႈိူေဆာ္ရင္း ဤဓမၼစာစုေလးကို အဆုံးသက္လိုက္ပါတယ္….

ေဆာင္ပုဒ္

စိုးရိမ္မဲ့ကင္း၊ ေ႐ႊဆင္း႐ုပ္တူ၊ ကိုယ္မူေရာင္ထြက္၊ ႏုညပ္အသားေရ၊ မေပညစ္ေၾကး၊ ႀကံေတြးေတာင္းတအဝတ္ရရွိ၊

ဧဟိဘိကၡဳ ၊ ေခၚျပဳရဟန္း ၊ ကြၽတ္တန္းဝင္ရ၊ က်ိဳးသတၱ(ခုႏွစ္ဝ)၊ မွတ္ၾကစီဝရံ။ ။

မွတ္ခ်က္# ကာလအေလ်ာက္ ဝါဆိုသကၤန္းလႉဒါန္း ရက်ိဳးဟု ေရးဖြဲ႕ထားေသာ္လည္း ဘယ္အခ်ိန္ ဘယ္ ကာလမွာ

သံဃာေတာ္တို႔အား သကၤန္းလႉလႉအထက္ ေဖာ္ျပပါ ေကာင္းက်ိဳး(၇)မ်ိဳးကို ရရွိသည္ဟု ဓမၼ မိတ္ေဆြမ်ားမွတ္ပါေလ…..

(ေအာင္ေမာ္စံဆရာေတာ္)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*