အသက္ေဘးၾကံဳလွ်င္၊မတရား စြတ္စဲြခံရလွ်င္၊႒ာနမေျပာင္းလိုလွ်င္ အျမစ္အၫြြန္႔မတြန္႔ေစရ ယၾတာ

အျမစ္အၫြြန္႔မတြန္႔ေစရ တင္လႉရန္

အျမစ္အၫြန္႔ မတြန္္႔ေစရ အၫြန္႔ အခက္ အရြက္ ပန္း မ်ားသည္ အကာအကြယ္စြမ္းအား တည္ျမဲမႈစြမ္းအား၊ အားေကာင္းသည္ျဖစ္၍…

၁ ။ အသက္ေဘးအနၵရယ္ၾကံဳေတြ႔ ရင္ဆိုိင္ေနရေသာ အခ်ိန္မ်ား..

၂။ မတရား စြတ္စဲြ လုပ္ၾကံခံရျခင္းမ်ားၾကံဳေနတဲ့ အခ်ိန္မ်ား

၃ ။ ေရာဂါေဝဒနာ ႀကီးမားျပင္းထန္ ခံစားေနရသည့္ အခ်ိိန္မ်ား..

၄ ။ အနၵရာယ္မ်ားသည့္ အရပ္ေဒသသို႔ ေရာက္႐ွိေနခ်ိိန္မ်ား..

၅ ။ လက္႐ွိေနထိုင္ရာ အိုးအိမ္ ၊ လုပ္ငန္း ၊ ႒ာနတို႔မွ မေျပာင္းမေရႊ႔လိုိပဲ တည္ျမဲလိုသည့္ အခ်ိန္မ်ား..

၆ ။ ရန္ ၊ ဘုမၼိ ၊ မရဏ ၊ ဘုမၼိႀကီးကဲ့သို႔ ၿဂိဳဟ္ဆိုး ကိန္းဆိုး သက္ေရာက္ႏွစ္ အဆိုးမ်ားသို႔ ေရာက္႐ွိေနခ်ိန္မ်ားတြင္သာ…အျမစ္အၫြန္႔ မတြန္႔ေစရ အၫြန္႔ အခက္ အရြက္ ပန္း တို႔ိကို တင္လႉထားျခင္း ျပဳရပါမယ္။

“အထူးသတိျပဳ ေ႐ွာင္က်ဥ္ရမွာက”

၁ ။ ျပည္တြင္္း ျပည္ပ ခရီးထြက္ခြာ ၊ ဘုရားဖူး ၊ အလုပ္႐ွာ ၊အလည္အပတ္ ျပဳၾကမည့္သူမ်ား…

၂ ။ အခ်ဳပ္အေႏွာင္ခံေနရသူ ၊ ေထာင္က်ေနသူ ၊ ေဆးရံုတက္ေနသူမ်ား..

၃ ။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးမ်ား ခေလးမီးဖြားမည့္အခ်ိန္..

၄ ။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား လစဥ္ ရာသီေသြးေပၚသည့္အခ်ိန္မ်ား..ႏွင့္မည္သို႔ေသာ အခက္အခဲ ျပသနာ အေၾကာင္းတစံု တရာမ႐ွိပါပဲ…

အျမစ္အၫြန္ါ႔ မတြန္႔ေစရ အၫြန္႔ အခက္ အရြက္ ပန္းမ်ားကို ( လံုးဝ) တင္လႉျခင္း မျပဳရပါ။

တနဂၤၤေႏြသားသမီး ဘဂၤဖြား ၊ အထြန္းဖြား ၊ အဓိိပတိဖြားမ်ားအတြက္အျမစ္အၫြန္႔ မတြန္႔ေစရတို႔မွာ..သစၥာပန္း ၊ သဇင္ပန္း ၊ သစ္စိိမ့္ရြက္တို႔ျဖစ္ပါတယ္။ အေရအတြက္မွာ ၉ သို႔မဟုတ္ ၂၉ ျဖစ္ပါတယ္၊ ရရာတစ္မ်ိဳးသာလႉရပါမယ္။

တနဂၤေႏြ သားသမီး ပုတိဖြား ၊ သိုက္ဖြားမ်ားအတြက္ ပုလဲပန္း ၊ ျမတ္ေလးပန္္း ၊ ဖေယာင္းပန္း ၊ မရမ္း ၊ ျမရာ တို႔ျဖစ္ပါတယ္၊အေရအတြက္က ၉ သို႔မဟုတ္ ၃၆ ျဖစ္ပါတယ္ ။

တနဂၤေႏြ သားသမီး ရာဇဖြား ၊ မရဏ ဖြားမ်ားအတြက္္ ဒါန္းႀကီး ၊ ဒါန္္႔ကြၽဲ ၊ ထန္းက်င့္္ တို႔ျဖစ္ပါတယ္၊အေရအတြက္အားျဖင့္ ၉ သို႔မဟုတ္ ၂၅ ျဖစ္ပါတယ္။

တနလာၤသားသမီး ဘဂၤဖြား ၊ အထြန္းဖြား ၊ အဓိပတိဖြားမ်ားအတြက္

အျမစ္အၫြန္႔ မတြန္႔ေစရတို႔မွာ ထင္း႐ွဴး ၊ ဒန္႔ဒလြန္ တို႔ျဖစ္ပါတယ္။ အေရအတြက္မွာ ၁၁. သို႔မဟုတ္ ၂၇. ျဖစ္ပါတယ္၊ ရရာတစ္မ်ိဳးသာလႉရပါမယ္။

တနလၤာ သားသမီး ပုတိဖြား ၊ သိုက္ဖြားမ်ားအတြက္ သေျပ ၊ သေဘၤာ ၊ သဖန္္း တို႔ျဖစ္ပါတယ္၊အေရအတြက္က ၁၁. သို႔မဟုတ္ ၄၀. ျဖစ္ပါတယ္ ။

တနလၤာ သားသမီး ရာဇဖြား ၊ မရဏ ဖြားမ်ားအတြက္ ျသဇာ. ႔ျဖစ္ပါတယ္၊ အေရအတြက္အားျဖင့္္ ၄. သို႔မဟုတ္ ၁၄ ျဖစ္ပါတယ္။

အဂၤါ သားသမီး ဘဂၤဖြား ၊ အထြန္းဖြား ၊ အဓိပတိဖြားမ်ားအတြက္

အျမစ္အၫြန္႔ မတြန္႔ေစရတို႔မွာ..အုန္းဖူး ၊ အိုးဗုတ္ တို႔ျဖစ္ပါတယ္။အေရအတြက္မွာ ၆. သို႔မဟုတ္ ၂၅. ျဖစ္ပါတယ္၊ ရရာတစ္မ်ိဳးသာလႉရပါမယ္။

အဂၤါ သားသမီး ပုတိဖြား ၊ သိုက္ဖြားမ်ားအတြက္ဒဟတ္ရြက္ ၊ ဒဟတ္ပန္း တို႔ျဖစ္ပါတယ္၊အေရအတြက္က ၁၃. သို႔မဟုတ္ ၃၁. ျဖစ္ပါတယ္ ။

အဂၤါ သားသမီး ရာဇဖြား ၊ မရဏ ဖြားမ်ားအတြက္္ ခေရ ၊ ငုဝါ ၊ ကေလာ ၊ ခရမ္း တို ႔ျဖစ္ပါတယ္၊အေရအတြက္အားျဖင့္ ၆. သို႔မဟုတ္ ၃၂. ျဖစ္ပါတယ္။

ဗုဒၶဟူး သားသမီး ဘဂၤဖြား ၊ အထြန္းဖြား ၊ အဓိပတိဖြားမ်ားအတြက္အျမစ္အၫြန္႔ မတြန္႔ေစရတို႔မွာ..ကသစ္ ၊ ၾကက္သြန္ တို႔ျဖစ္ပါတယ္။အေရအတြက္မွာ ၈. သို႔မဟုတ္ ၃၆. ျဖစ္ပါတယ္၊ ရရာတစ္မ်ိဳးသာလႉရပါမယ္။

ဗုုဒၶဟူး သားသမီး ပုတိဖြား ၊ သိုက္ဖြားမ်ားအတြက္ အုန္းႏွဲ (ေဆး႐ိုးပင္္) တို႔ျဖစ္ပါတယ္၊အေရအတြက္က ၈. သို႔မဟုတ္ ၁၆. ျဖစ္ပါတယ္ ။

ဗုဒၶဟူး သားသမီး ရာဇဖြား ၊ မရဏ ဖြားမ်ားအတြက္ စံပယ္ ၊ စိန္ပန္း တို ႔ျဖစ္ပါတယ္၊ အေရအတြက္အားျဖင့္ ၈. သို႔မဟုတ္ ၂၇. ျဖစ္ပါတယ္။

ၾကာသပေတး သားသမီး ဘဂၤဖြား ၊ အထြန္းဖြား ၊ အဓိပတိဖြားမ်ားအတြက္အျမစ္အၫြန္႔ မတြန္႔ေစရတို႔မွာ.. စြယ္ေတာ္ရြက္ ႔ျဖစ္ပါတယ္။အေရအတြက္မွာ ၁၀. သို႔မဟုတ္ ၁၈. ျဖစ္ပါတယ္၊ ရရာတစ္မ်ိဳးသာလႉရပါမယ္။

ၾကာသပေတး သားသမီး ပုတိဖြား ၊ သိုက္ဖြားမ်ားအတြက္ က်ီးအာရြက္္ တို႔ျဖစ္ပါတယ္၊အေရအတြက္က ၃. သို႔မဟုတ္ ၂၁. ျဖစ္ပါတယ္ ။

ၾကာသပေတး သားသမီး ရာဇဖြား ၊ မရဏ ဖြားမ်ားအတြက္ေလာက္ေသရြက္္ ႔ျဖစ္ပါတယ္၊ အေရအတြက္အားျဖင့္ ၁၀. သို႔မဟုတ္ ၃၈. ျဖစ္ပါတယ္။

ေသာၾကာ သားသမီး ဘဂၤဖြား ၊ အထြန္းဖြား ၊ အဓိပတိဖြားမ်ားအတြက္အျမစ္အၫြန္႔ မတြန္႔ေစရတို႔မွာ..ဝံံအူ ျဖစ္ပါတယ္၊

ဝံံအူ ႐ွားပါးသည့္အတြက္ အတာအိုးကဲ့သို႔ အိုးအေသးထဲကို ေရ ၁၇ခြက္ ထဲ့ပါ ေရထဲ့ထားေသာ အိုးထဲတြင္ ရြက္လွ ၁၇ ရြက္ကို အၫြန႔္အဖ်ားကို အေပါ ္ဖက္တြင္ထား၍ ထိုးလႉထားရပါမည္။ေမြးေန႔အပတ္စဥ္ အေဟာင္းစြန္႔ အသစ္လဲလႉပါ ၊ အိုးကိုဆက္သံုး၍ ရပါတယ္။

ေသာၾကာ သားသမီး ပုတိဖြား ၊ သိုက္ဖြားမ်ားအတြက္ေဇာ္က်ား၊ စၾကၤာပန္း ၊ စကၠဴပန္း တို႔ုျဖစ္ပါတယ္။အေရအတြက္က ၅. သို႔မဟုတ္ ၂၃. ျဖစ္ပါတယ္ ။

ေသာၾကာ သားသမီး ရာဇဖြား ၊ မရဏ ဖြားမ်ားအတြက္ပိေတာက္ ၊ ပိနၷဲ ႔ျဖစ္ပါတယ္၊အေရအတြက္အားျဖင့္ ၁၂. သို႔မဟုတ္ ၂၉. ျဖစ္ပါတယ္။

စေန သားသမီး ဘဂၤၤဖြား ၊ အထြန္းဖြား ၊ အဓိိပတိဖြားမ်ားအတြက္

အျမစ္အၫြန္္႔ မတြန္႔ေစရတို႔မွာ..မန္က်ီး ၊ ေပြးကိုင္း ၊ ျမင္းခြာ ရြက္ တို႔ ျဖစ္ပါတယ္၊ အေရအတြက္က ၇. သို႔မဟုတ္ ၃၄.ျဖစ္ပါတယ္ ေမြးေန႔အပတ္စဥ္္ အေဟာင္းစြန္႔ အသစ္လဲလႉပါ ၊

စေန သားသမီး ပုတိဖြား ၊ သိုက္ဖြားမ်ားအတြက္ေလးညႇင္း ျဖစ္ပါတယ္အေရအတြက္က ၂၅ ပြင့္ ျဖစ္ပါတယ္။

စေန သားသမီး ရာဇဖြား ၊ မရဏ ဖြားမ်ားအတြက္ သင္အူူ ျဖစ္ပါတယ္၊ အေရအတြက္အားျဖင့္ ၂၇. ျဖစ္ပါတယ္။

သင္အူူမရပါက အတာအိုးအရြယ္ အိုးထဲကို သဲ ၂၁ဆုပ္ ထဲ့ပါ အဲဒိသဲအိုးထဲမွာ အုန္း၆ၫြန္႔ ထိုးလႉ လို႔ရပါတယ္။

၇.ရက္သားသမီးအားလံုး ေဘးရန္ကြယ္ေပ်ာက္ ခ်မ္းသာေရာက္ၾကပါေစေသာ္…

ဆရာေအာင္မင္းမင္္း၀၉ ၇၉၉၉ ၅၅၇ ၅၈ မဂၤလာဒံုံ(ကံေကာင္းသူတို႔ ဆံုစည္းရာ)

Unicode

အမြစ်အညွွန့်မတွန့်စေရ တင်လှူရန်

အမြစ်အညွန့် မတွန့််စေရ အညွန့် အခက် အရွက် ပန်း များသည် အကာအကွယ်စွမ်းအား တည်မြဲမှုစွမ်းအား၊ အားကောင်းသည်ဖြစ်၍…

၁ ။ အသက်ဘေးအန္ဒရယ်ကြုံတွေ့ ရင်ဆိိုင်နေရသော အချိန်များ..

၂။ မတရား စွတ်စွဲ လုပ်ကြံခံရခြင်းများကြံုနေတဲ့ အချိန်များ

၃ ။ ရောဂါဝေဒနာ ကြီးမားပြင်းထန် ခံစားနေရသည့် အချိိန်များ..

၄ ။ အန္ဒရာယ်များသည့် အရပ်ဒေသသို့ ရောက်ရှိနေချိိန်များ..

၅ ။ လက်ရှိနေထိုင်ရာ အိုးအိမ် ၊ လုပ်ငန်း ၊ ဋ္ဌာနတို့မှ မပြောင်းမရွှေ့လိိုပဲ တည်မြဲလိုသည့် အချိန်များ..

၆ ။ ရန် ၊ ဘုမ္မိ ၊ မရဏ ၊ ဘုမ္မိကြီးကဲ့သို့ ဂြိုဟ်ဆိုး ကိန်းဆိုး သက်ရောက်နှစ် အဆိုးများသို့ ရောက်ရှိနေချိန်များတွင်သာ…အမြစ်အညွန့် မတွန့်စေရ အညွန့် အခက် အရွက် ပန်း တိို့ကို တင်လှူထားခြင်း ပြုရပါမယ်။

“အထူးသတိပြု ရှောင်ကျဉ်ရမှာက”

၁ ။ ပြည်တွင််း ပြည်ပ ခရီးထွက်ခွာ ၊ ဘုရားဖူး ၊ အလုပ်ရှာ ၊အလည်အပတ် ပြုကြမည့်သူများ…

၂ ။ အချုပ်အနှောင်ခံနေရသူ ၊ ထောင်ကျနေသူ ၊ ဆေးရုံတက်နေသူများ..

၃ ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများ ခလေးမီးဖွားမည့်အချိန်..

၄ ။ အမျိုးသမီးများ လစဉ် ရာသီသွေးပေါ်သည့်အချိန်များ..နှင့်မည်သို့သော အခက်အခဲ ပြသနာ အကြောင်းတစုံ တရာမရှိပါပဲ…

အမြစ်အညွန်ါ့ မတွန့်စေရ အညွန့် အခက် အရွက် ပန်းများကို ( လုံးဝ) တင်လှူခြင်း မပြုရပါ။

တနင်္ဂင်္နွေသားသမီး ဘင်္ဂဖွား ၊ အထွန်းဖွား ၊ အဓိိပတိဖွားများအတွက်အမြစ်အညွန့် မတွန့်စေရတို့မှာ..သစ္စာပန်း ၊ သဇင်ပန်း ၊ သစ်စိိမ့်ရွက်တို့ဖြစ်ပါတယ်။ အရေအတွက်မှာ ၉ သို့မဟုတ် ၂၉ ဖြစ်ပါတယ်၊ ရရာတစ်မျိုးသာလှူရပါမယ်။

တနင်္ဂနွေ သားသမီး ပုတိဖွား ၊ သိုက်ဖွားများအတွက် ပုလဲပန်း ၊ မြတ်လေးပန််း ၊ ဖယောင်းပန်း ၊ မရမ်း ၊ မြရာ တို့ဖြစ်ပါတယ်၊အရေအတွက်က ၉ သို့မဟုတ် ၃၆ ဖြစ်ပါတယ် ။

တနင်္ဂနွေ သားသမီး ရာဇဖွား ၊ မရဏ ဖွားများအတွက်် ဒါန်းကြီး ၊ ဒါန့််ကျွဲ ၊ ထန်းကျင့်် တို့ဖြစ်ပါတယ်၊အရေအတွက်အားဖြင့် ၉ သို့မဟုတ် ၂၅ ဖြစ်ပါတယ်။

တနလာင်္သားသမီး ဘင်္ဂဖွား ၊ အထွန်းဖွား ၊ အဓိပတိဖွားများအတွက်

အမြစ်အညွန့် မတွန့်စေရတို့မှာ ထင်းရှူး ၊ ဒန့်ဒလွန် တို့ဖြစ်ပါတယ်။ အရေအတွက်မှာ ၁၁. သို့မဟုတ် ၂၇. ဖြစ်ပါတယ်၊ ရရာတစ်မျိုးသာလှူရပါမယ်။

တနင်္လာ သားသမီး ပုတိဖွား ၊ သိုက်ဖွားများအတွက် သပြေ ၊ သင်္ဘော ၊ သဖန််း တို့ဖြစ်ပါတယ်၊အရေအတွက်က ၁၁. သို့မဟုတ် ၄၀. ဖြစ်ပါတယ် ။

တနင်္လာ သားသမီး ရာဇဖွား ၊ မရဏ ဖွားများအတွက် သြဇာ. ့ဖြစ်ပါတယ်၊ အရေအတွက်အားဖြင့်် ၄. သို့မဟုတ် ၁၄ ဖြစ်ပါတယ်။

အင်္ဂါ သားသမီး ဘင်္ဂဖွား ၊ အထွန်းဖွား ၊ အဓိပတိဖွားများအတွက်

အမြစ်အညွန့် မတွန့်စေရတို့မှာ..အုန်းဖူး ၊ အိုးဗုတ် တို့ဖြစ်ပါတယ်။အရေအတွက်မှာ ၆. သို့မဟုတ် ၂၅. ဖြစ်ပါတယ်၊ ရရာတစ်မျိုးသာလှူရပါမယ်။

အင်္ဂါ သားသမီး ပုတိဖွား ၊ သိုက်ဖွားများအတွက်ဒဟတ်ရွက် ၊ ဒဟတ်ပန်း တို့ဖြစ်ပါတယ်၊အရေအတွက်က ၁၃. သို့မဟုတ် ၃၁. ဖြစ်ပါတယ် ။

အင်္ဂါ သားသမီး ရာဇဖွား ၊ မရဏ ဖွားများအတွက်် ခရေ ၊ ငုဝါ ၊ ကလော ၊ ခရမ်း တို ့ဖြစ်ပါတယ်၊အရေအတွက်အားဖြင့် ၆. သို့မဟုတ် ၃၂. ဖြစ်ပါတယ်။

ဗုဒ္ဓဟူး သားသမီး ဘင်္ဂဖွား ၊ အထွန်းဖွား ၊ အဓိပတိဖွားများအတွက်အမြစ်အညွန့် မတွန့်စေရတို့မှာ..ကသစ် ၊ ကြက်သွန် တို့ဖြစ်ပါတယ်။အရေအတွက်မှာ ၈. သို့မဟုတ် ၃၆. ဖြစ်ပါတယ်၊ ရရာတစ်မျိုးသာလှူရပါမယ်။

ဗုုဒ္ဓဟူး သားသမီး ပုတိဖွား ၊ သိုက်ဖွားများအတွက် အုန်းနှဲ (ဆေးရိုးပင််) တို့ဖြစ်ပါတယ်၊အရေအတွက်က ၈. သို့မဟုတ် ၁၆. ဖြစ်ပါတယ် ။

ဗုဒ္ဓဟူး သားသမီး ရာဇဖွား ၊ မရဏ ဖွားများအတွက် စံပယ် ၊ စိန်ပန်း တို ့ဖြစ်ပါတယ်၊ အရေအတွက်အားဖြင့် ၈. သို့မဟုတ် ၂၇. ဖြစ်ပါတယ်။

ကြာသပတေး သားသမီး ဘင်္ဂဖွား ၊ အထွန်းဖွား ၊ အဓိပတိဖွားများအတွက်အမြစ်အညွန့် မတွန့်စေရတို့မှာ.. စွယ်တော်ရွက် ့ဖြစ်ပါတယ်။အရေအတွက်မှာ ၁၀. သို့မဟုတ် ၁၈. ဖြစ်ပါတယ်၊ ရရာတစ်မျိုးသာလှူရပါမယ်။

ကြာသပတေး သားသမီး ပုတိဖွား ၊ သိုက်ဖွားများအတွက် ကျီးအာရွက်် တို့ဖြစ်ပါတယ်၊အရေအတွက်က ၃. သို့မဟုတ် ၂၁. ဖြစ်ပါတယ် ။

ကြာသပတေး သားသမီး ရာဇဖွား ၊ မရဏ ဖွားများအတွက်လောက်သေရွက်် ့ဖြစ်ပါတယ်၊ အရေအတွက်အားဖြင့် ၁၀. သို့မဟုတ် ၃၈. ဖြစ်ပါတယ်။

သောကြာ သားသမီး ဘင်္ဂဖွား ၊ အထွန်းဖွား ၊ အဓိပတိဖွားများအတွက်အမြစ်အညွန့် မတွန့်စေရတို့မှာ..ဝံံအူ ဖြစ်ပါတယ်၊

ဝံံအူ ရှားပါးသည့်အတွက် အတာအိုးကဲ့သို့ အိုးအသေးထဲကို ရေ ၁၇ခွက် ထဲ့ပါ ရေထဲ့ထားသော အိုးထဲတွင် ရွက်လှ ၁၇ ရွက်ကို အညွန့်အဖျားကို အပေါ ်ဖက်တွင်ထား၍ ထိုးလှူထားရပါမည်။မွေးနေ့အပတ်စဉ် အဟောင်းစွန့် အသစ်လဲလှူပါ ၊ အိုးကိုဆက်သုံး၍ ရပါတယ်။

သောကြာ သားသမီး ပုတိဖွား ၊ သိုက်ဖွားများအတွက်ဇော်ကျား၊ စင်္ကြာပန်း ၊ စက္ကူပန်း တို့ုဖြစ်ပါတယ်။အရေအတွက်က ၅. သို့မဟုတ် ၂၃. ဖြစ်ပါတယ် ။

သောကြာ သားသမီး ရာဇဖွား ၊ မရဏ ဖွားများအတွက်ပိတောက် ၊ ပိန္နဲ ့ဖြစ်ပါတယ်၊အရေအတွက်အားဖြင့် ၁၂. သို့မဟုတ် ၂၉. ဖြစ်ပါတယ်။

စနေ သားသမီး ဘင်္ဂင်္ဖွား ၊ အထွန်းဖွား ၊ အဓိိပတိဖွားများအတွက်

အမြစ်အညွန့်် မတွန့်စေရတို့မှာ..မန်ကျီး ၊ ပွေးကိုင်း ၊ မြင်းခွာ ရွက် တို့ ဖြစ်ပါတယ်၊ အရေအတွက်က ရ. သို့မဟုတ် ၃၄.ဖြစ်ပါတယ် မွေးနေ့အပတ်စဉ်် အဟောင်းစွန့် အသစ်လဲလှူပါ ၊

စနေ သားသမီး ပုတိဖွား ၊ သိုက်ဖွားများအတွက်လေးညှင်း ဖြစ်ပါတယ်အရေအတွက်က ၂၅ ပွင့် ဖြစ်ပါတယ်။

စနေ သားသမီး ရာဇဖွား ၊ မရဏ ဖွားများအတွက် သင်အူူ ဖြစ်ပါတယ်၊ အရေအတွက်အားဖြင့် ၂၇. ဖြစ်ပါတယ်။

သင်အူူမရပါက အတာအိုးအရွယ် အိုးထဲကို သဲ ၂၁ဆုပ် ထဲ့ပါ အဲဒိသဲအိုးထဲမှာ အုန်း၆ညွန့် ထိုးလှူ လို့ရပါတယ်။

၇.ရက်သားသမီးအားလုံး ဘေးရန်ကွယ်ပျောက် ချမ်းသာရောက်ကြပါစေသော်…

ဆရာအောင်မင်းမင််းဝ၉ ရ၉၉၉ ၅၅၇ ၅၈ မင်္ဂလာဒုံံ(ကံကောင်းသူတို့ ဆုံစည်းရာ)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*