က်န္းမာေရးဗဟုသုတ

အေရးၾကီိးေသာ ဗိိုက္ေအာင္႔ျခင္း လကၡဏာမ်ား

အႏၲရာယ္ရွိ္ေသာဗိုက္ေအာင့္ျခင္းမ်ားအေၾကာင္း ဗိုိက္ေအာင့္ျခင္းသည္ ေအာင့္သည့္ဗိုက္၏ တည္ေနရာႏွင့္ ေအာင့္ပုံေအာင့္နည္း

က်န္းမာေရးဗဟုသုတ

ဆံပင္္အစို ႏွင္္႔ အိပ္စက္တတ္သူမ်ား အတြက္ သတိျပဳဖြယ္

ေခါင္္းေလၽွာ္ၿပီးေနာက္္ ဆံပင္ေရစိုနဲ႔အိိပ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္လာနိုိင္သည့္ဆိုးက်ိဳးမ်ား ေယာက္်ားေလးျဖစ္ျဖစ္ မိိန္းကေလးျဖစ္ျဖစ္