က်န္းမာေရးဗဟုသုတ

သေဘၤာ ပြင့္ေလးေတြ ကို သုပ္ စားျခင္းေၾကာင့္ ရ ရွိေသာ က်န္းမာေရး အက်ိဳ

သေ ဘၤာပြင့္ကိုသုပ္စားလိုက္ပါ” ေစ်းထဲမွာ တစ္ခါတေလ”သေဘၤာပြြင့္”ေလးေတြြေရာင္းေနတာလည္းေတြ႕ရပါတယ္။သေဘၤာပြင့္ ေတြကိုသုပ္စားတာေကာင္းပါတယ္။ေဆးဘက္

က်န္းမာေရးဗဟုသုတ