ဓမၼစာေပ

ကံဆိုးမိုးေမွာင္က်လာႏိုင္သည္လို႔ စိတ္ထဲထင္ျပီး နိမိတ္မေကာင္းႀကဳံတဲ့အခါ ဒီလိုတန္းခနဲလုပ္လိုက္ပါ

ကံဆိုးမိုးေမွာင္က်လာတဲ့အခါ ဘာနဲ႔ကာကြယ္ရသလဲဆိုိရင္ ကံံဆိုးမိုးေမွာင္က်လာတဲ့အခါ ျဖစ္လာမယ့္အရိပ္အေရာင္္ ရွိၿပီဆိုတဲ့