အြန္လိုင္းသတင္းမ်ား

ဆရာဆရာမမ်ား ႏွစ္္သက္္ရာေက်ာင္းကို တိုက္ရိုက္ေလွ်ာက္ထားနိုင္္

ဆရာ၊မမ်ားအေနျဖင့္္ ႏွစ္သက္ရာေက်ာင္းႏွင့္ေဒသကိုိ ဥပေဒအရ လြတ္လပ္စြာေလၽွာက္ထားခြင့္ ရွိေတာ့မည္

အြန္လိုင္းသတင္းမ်ား
အြန္လိုင္းသတင္းမ်ား

အိမ္ေျခမဲ့မ်ားအတြက္ ” လိုေနရင္ ယူသြားပါ ပိုေနရင္ တစ္ထည္ လာခ်ိတ္ေပးပါ ” အစီအစဥ္တြင္ ေဝမွ်သူ မ်ားျပား …..

အေအးဓာတ္ပိုလာေသာ ေဆာင္းရာသီအတြင္း အိမ္ေျခမဲ့မ်ားအတြက္ ျပဳလုပ္ထားေသာအစီအစဥ္တြင္ ေဝမွ်သူ

အြန္လိုင္းသတင္းမ်ား
အြန္လိုင္းသတင္းမ်ား

အသက္အႏၲရာယ္ စိုးရိမ္ရသည္အထိ အေအးလႈိင္းျဖတ္ မည့္ ရက္စြဲမ်ား

ဒီဇင္ဘာလအတြင္း အသက္အႏၲရာယ္စိုးရိမ္ရသည္အထိ အေအးလႈိင္းျဖတ္မည့္ ရက္စြဲမ်ား မွ်ေဝေပးၾကပါအုံး