ၾကားသိရသမွ်
ၾကားသိရသမွ်

ဒီလို စိတ္ထားျပည့္ဝတဲ့ ေဆး႐ုံအုပ္ႀကီးလဲ မႏၲေလးျပည့္သူေဆး႐ုံႀကီးမွာ ေရာက္ရွိလာပါၿပီ ….

ဒီလို စိတ္ထားျပည့္ဝတဲ့ ေဆး႐ုံအုပ္ႀကီးလဲ မႏၲေလးျပည့္သူေဆး႐ုံႀကီးမွာ ေရာက္ရွိလာပါၿပီ

ၾကားသိရသမွ်
ၾကားသိရသမွ်
ၾကားသိရသမွ်

မႏၲေလး ျမင့္ျမင့္ခင္ ထိုးမုန္႔၊လမုန္႔-မိသားစုမွ ေဒၚျမင့္ျမင့္ခင္ သီဟသုဓမၼသိဂႌဘြဲ႕ ေပးအပ္ခံရျခင္းခံရ…

ဝမ္းေျမာက္ဂုဏ္ယူျခင္း မႏၲေလး ျမင့္ျမင့္ခင္ ထိုးမုန္႔၊လမုန္႔-မိသားစုမွ ေဒၚျမင့္ျမင့္ခင္