ၾကားသိရသမွ်

ထိုင္္းဘတ္ေငြအတုမ်ား ေပၚေနသျဖင္႔႔ လက္၀ယ္ထားရွိိသူမျဖစ္ေအာင္ သတိိျပဳဖြယ္

ထိုိင္းႏိုင္ငံတြင္ေငြစကၠဴအတုုမ်ားပ်ံ႕ႏွ႔ံ သားေကာင္မျဖစ္ရေအာင္ေသခ်ာစစ္ပါ သင့္ဆီဘယ္ေတာ့ေရာက္လာမလဲဆိုတာမသိ္ႏုိင္တဲ့ အနီးကပ္္ ဆံုးအႏၱရာယ္

ၾကားသိရသမွ်