က်န္းမာေရးဗဟုသုတ
ၾကားသိရသမွ်

သို႔ ေဖေဖနဲ႔ေမေမ…သားကို စြန္႔ပစ္တုန္း က ႏွစ္ႏွစ္ျပည့္ရင္ ျပန္လာေခၚမယ္ဆို….

သို႔ ေဖေဖနဲ႔ေမေမ…သားကိုစြန္႔ပစ္တုန္းက ႏွစ္ႏွစ္ျပည့္ရင္ျပန္လာေခၚမယ္ဆို သို႔….ေဖေဖ နဲ႔